Mama G AKA Patience Ozokwor omunwethimo iifupipika

0
462

 

Okwa tseyika ongo omunamakoto oshowo omukiintu ena omikalo omiwinayi mookino dha ningilwa moNigeria, ngaashi dha tseyika nena nedhina Nollywood. Yina yokulipo omwiinayi ngoka ihaa vulu oku idhidhimikilwa nando okomunona.

Ndele nee haantu oyendji ye shi uukwatya wa Mama G mboka wa yooloka kokule naamboka wa Patience Ozokwor gomookino.

Onkulungu mokudhana ookino yaNigeria , Mama G oya li omuyenda mopolohalama ya longekidhwa ku MTC’ okunwethamo noku hwameka aantu , ndjoka ya li ko Etiyali oshiwike shika. Otandi ku lombwele shoka oyendji ya mono noku uva  kombinga yomuyenda nguka haashoka oyendji yeshi shomonkalamwenyo ye yoshili yaashi ndjoka yomudhani gwookino.

Omudhani gwookino nguka omuNigeria ngoka a holoka iifupipika okwa dhana mookino dhi vule omathele gaali sigo oompaka, okwa ti ye okwa hupithwa nokwa valululwa ye ishewe omwiimbi gwoongalo dhopambepo.

Pethimbo ta popiwa naye okwa hokolola ehokololo lye ele  kombinga yonkalamwenyo ye ongo omuselekadhi, oshowo oyana yatatu mboka a vala ye mwene netompelo oku taamba aano yatano yaashi mboka ye  yena ofani ye.

Okwa hokolola oshinima oshidhigu nkene a li a thiminikwa okuhokanwa komulumentu ngoka a li a koka emu vule manga ye a li ena ashike omimvo 21 konima yoku mana enongelo lye lyopomuthika gwoseko. Shika okwe shi zimine oshoka osha puka pamuthigululwakalo gwawo okukala inoo vulika kaakuluntu yoye onkene okwa itaale oku hokanwa komulumentu omukuluntu kuye.

Sho a pulwa kutya ohe shi pititha ngiini oku gwanithapo iilonga ye oshowo okukala yina yaanona. Omunamimvo 56 okwa ti “Iimaliwa ayihe handi mono ohandi yi longo opo  aamwandje ya vule oku ya kosikola nonando ngame inandi vula okumana elongo lyandje, ondina okulonga  okugwanithila po aamwandje ya mone elongo.Ondi igilila okulonga nuudhiginini no kandi hole oku indila aantu iimaliwa nenge oku fala omaupyakadhi gandje kaantu yalwe.”

Meyamukulo kepulo kutya omolwashike ehole okudhana iitopolwa mbyoka ta holoka ongo omulodhi nenge omukiintu gwoombepo oombwinayi , Ozokwor okwa zimine kutya iitopolwa mbyoka iha kala naanaa eyi nyanyukilwa na oha shi kala oshidhigu uuna ta taamba uukwaatya mboka.

“Uukwatya mboka kandi wu hole.Aamwandje petameko oya li ha ya  fadhuka ndje po . Onda ninga iinima oyindji miinyandwa yookino  mbyoka ye eta opo aantu yamwe ya tonde ndje ndele nando ongawo oye hole ndje natango.Aantu oha ya pandula ndje moluukwatya wandje woshili oshoka ngame kandili ngaashi handi holoka mookino. Kombinga yuukwatya womokino oshi li ngeyi kutya ngele mbuka inandi wu dhana nawa lela nena oyendji itaya uvu ko kutya yimwe yomwaambyoka tandi dhana oha yi vulu okuningwa sho shili monkalamwenyo,” osho a ti.

Okwa ti aadhanikino ooyakwao mo Nollywood ngaashi Lize Benson, Ngoze, Kate Hudson oshowo nakusa omwiimbi omu South Africa, Miriam Makeba oyo yamwe ye mu nwethamo oshowo ye mu kumike.

Okwa tsu oshikondo shoofilima muAfrica omayele opo shi longele kumwe oku gandja omahokololo goohedhi dha yooloka.

“Aantu oya hala oku tu tala ta tu hokolola omahokololo getu yene. Onkene otwa pumbwa okushanga omahokololo ngoka opo tu ga kalekepo.”

Sho a pulwa a fatulule omukiintu a gwanapo , , Ozokwor, okwa ti , “Ena okukala iifupipika, omukulukadhi omwaanawa oshowo yina yomunona kehe  kutya nee mboka ka ye shi yoye.”

Sho a yamukula omapulo kombinga yaashoka aakiintu aagundjuka ye na okukala ya tseya okwa ti, “Aakiintu oye iinakugwanithwa momagumbo.Omuna oku tameka okwi ilonga koonyoko. Onkalamwenyo itayi ti iipenima , opena iinima ho yi ningi omanga omugundjuka ndele nee ino hala mbika yi ningwe kaamoye esiku limwe .Onkene tamekeni okutunga onkalo yeni ongaakiintu pomimvo dhopetameko moku tala miinyangadhalwa yaakiintu.Ilongeni okuteleka,okuopaleka iikutu , omakumbatha na yilwe oshowo okusimaneka aasamane yeni.

“Ngele aakuluntu yeni ohaya kala taya kondjo ethimbo alihe , ilombwela mwene kutya  ngoye ino hala oku kala ngaaka.” Osho a ndungike.

Moonkundathana adhihe Ozokwor okwa tanga Kalunga kutya oye ongudhi ye momasindano agehe aadha oshowo okuvalululwa kwe olyo etokolo ewanawa ndyoka a ningi.

Okwa uvaneke te ke ya oku ninga okino mo Namibia kombinga yo na ku ziwa ya Namibia ndjoka iitsu pethimbo lyokutalelapo kwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here