Omake kwaamboka ta ya kondjitha oluhepo

0
273

Momapandja goshifo, oshiwike shika  omuna omahokololo gaali  ga yooloka ga nkene oluhepo lwa hepeke aakalimo yaali moElim oshowo nkene kansela Gerald Shiimi gwoshikandjohogololo shoka a longo nuudhiginini okukwatha mpoka ta vulu.

Ehokololo limwe olyomukondjelimanguluko , ngoka molwomatompelo gontumba kaali a shangwa opo a kale ta taamba iimaliwa yaakondjelimanguluko nokwa li ha hupu nokulala shokaandje. Omuntu ha yi mondunda ye, ta kookaya a fa oshinamwenyo. Shoka itashi vulu okutiwa ondunda nenge olukalwa lwomunamwenyo. Opena aakokele mboka taya mwenya moluhepo olulu, ombinga yimwe molwomukalo ngoka ta ya silwa nago oshimpwiyu oshowo nkene aasilishimpwiyu yawo  ha ye ya kwatha moku longitha iimaliwa yawo.

Omahokololo ngaka  ha go gotango nenge andola ogo ageke ge shiwike, ngaka ogendji, agehe taga ulike kutya ekuthepo lyoluhepo ina li ikwatelela ashike kokugandja iimaliwa nenge iikwaniipangitho mbyoka ya pewa aantu opo ya kale monkalo ombwaanawa  ndele oshi ikwatelela ku nkene tse ongoshigwana twi ilongekidha  oku kwatha aashiinda yetu opo ya kale monkalamwenyo yongushu nooyoopala.

Okugandja omagano gopenzela , iimaliwa yaakondjelimanguluko oshowo omauwanawa galwe ngoka epangelo hali gandja  ina ga gwana mu gogene[ opena wo omauwanawa galwe ga tegelelwa okutulwa miilonga].

Shoka sha pumbiwa wo kombinga yimwe sha simana osho ompumbwe ye yambidhidho lyopauntu, oshowo enkondopeko lyomukalo gwopankalathano oku tala kutya shoka sha gandjwa , kutya iimaliwa, iikulya, ekwathelo lyopaundjolowele nosho tuu , otaga endele pamwe nekwatho moka aantu mbaka taya taamba ngaka ye ga taambe pethimbo noku tala wo kutya omakwatho ngoka ga gandjwa ngaaka oga longithwa mondjila ngaashi shuuthwa.

Moshinima shika otashi hokitha okumona ookansela taya longo nuudhiginini, okukwatha  mboka ye li mompumbwe, ta ye shi ningi ta ya longitha omaliko gawo yene oku soshimpwiyu kutya aantu mboka ye ya hogololela muuwiliki otaya mwenya noomwenyo dhili nawa oshowo monkalo yi na esimaneko.

Ontompolwa ontintatu yeKotampango lya Namibia otayi  ti aaNamibia ayehe oyena uuthemba okumwenya monkalo yongushu ngaashi ashike aantu ayehe, ye negameno lyemanguluko oshowo lyonkalamwenyo. Endopo oku kwatha mboka ya pumbwa ekwatho opo ya kale monkalamwenyo yuuka noyoopala kutya mbaka oye na shi thike peni otashi kala sha faathana noku yonagula ekotampango lyoshilongo.

Eeno Omake!! na ga pewe ookansela ngaashi Gerald Shiimi noo yakwawo  miitopolwa yilwe mboka ta ya longo shili nuudhiginini okwe etapo elunduluko moshigwana shoka ya kwatela komeho.

Omahakololo ngaka oga uvika oshiwike shika pethimbo Omuperesidende Hage Geingob eli metalelopo Kiilongo ya Hangana ya Amerika, hoka a popi poompito dha yooloka okuza momasiku 24 gomwedhi gwayi nkene a thikile moka a hokolola nkene Namibia ta kondjitha oluhepo neitulemo enene.

Onkene omuntu oto adhika komadhiladhilo kutya ngiika aakokele ye thike peni natango ye li momikunda nomiitopolwa yoshilongo taya thinonoka koluhepo olulu, ha molwashoka ihaa ya kwata openzela , ndele omolwashoka kapena aakwathi mboka ta ye ya ndungike nawa nkene mbaka ye na oku longitha iimaliwa yawo mbyoka nawa. Nenge aakokele mboka ihaa ya kwata openzela oshoka kapena nando ogumwe iilongekidha okulongitha ethimbo lye oku ya kwatha opo mbaka ya vule okushangwa moku taamba iimaliwa mbika okuza kepangelo.

Uuyelele nontseyo ota yi kala ya simana kutya yamwe oha ye yi talako ashike oshinima oshipu shaashi ohashi monika nuupu. Ihe okwaana uuylele wa gwana wo ohaku vulu okufala moluhepo ngele mboka yena uuyelele no yena wo ontseyo yiinima nkene ha yi ningwa  ina ya hala oku lombwelwa yakwawo mboka ya pumbwa uuyelele mboka oku adha hoka haku monika omakwatho ngoka taga hwepopeke oonkalamwenyo dhawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here