Oshiwike shokulesha mOshikoto

0
302

 

OSHIGAMBO – Elelo nongelo moshitopolwa shaShikoto olyali lya longekidha esiku lyowina, ndyono hali dhanwa noku dhimbulukiwa aluhe uule woshiwike omumvo kehe oshilongo ashihe.

Oshiwike shino ohashi kala sha nuninwa aanaskola ayehe mboka yeli menongelo lyopevi opo ya kumikwe ya kale haya lesha, yo ya tseye okulesha.

Nuumvo esiku ndino mOshikoto olyali lya ningilwa poskola yopevi elela yedhina Konzingo, yili mOshigambo mEtitano lya piti. Aanaskola yaza koosikola adhihe konyala mOshikoto  oya li ya hangana pamwe yo ya topolelathane ontseyo ndjoka ye na mokulesha.

Sho ali a popitha pesiku ndika omukuluntu gweElongo mOshikoto Lameck Kafidi okwe shi yelitha kutya oshiwike shoReadathon osha totelwapo owina opo  ku  gandjwe omukumo kaanaskola yi ilonge okulesha, ta ti noosikola odhindji moshitopolwa odhi itulamo mehwahwameko lyokulesha.

“Esiku ndino nuumvo otali dhimbulukiwa kohi yoshipalanyolo omuNamibia Lesha, notandi indile opo kehe omuntu a kale eshi okulesha, ondina ehalo opo osikola kehe omumvo ta gu ya yi kale yina ongulumambo mono aanaskola taya kala taya kongo omauyelele gawo oshowo okwiilonga okulesha unene aanona mboka yeli moondondo oonshona,” Kafidi ta ti ngaaka.

Kafidi okwa indile aanaskola ya kale haya lesha poosikola dhawo mpoka yo taya kala noku kundathana iileshomwa yawo naalongwa ooyakwawo.  Ta gwedhapo kutya oya thaneka opo mo2016 pu kale pwa totwa oshilongwa shokulesha shono tashi gwedhwa melandulathano lyiilongwa yesiku, yo aalongwa yi igilile okulesha, nokulundulula woo okulesha kwawo ku kale kuli pamuthika omwaanawa.

Omutaleli gwelongo mOshigambo Nicky Uugwanga okwa li a pandula aavali sho taya longo aanona ngaashi tashi vulika , yo ya kale ya tseya okulesha. Te ya indile ya kale noku gandja iileshomwa kehe mbyoka ye na momagumbo gawo unene Ombiimbeli oshowo iifokundaneki, shono ta ti otashi kwathele montseyo yaanona yokulesha notashi ningi iilonga yaalongi iipu.

Esiku ndyoka okwa li kwa ningwa ethigathano lyokulesha mono aanona mboka ya za koosikola dha yooloka mOshikoto ya li ya kutha ombinga methigathano ndika. Aanona mboka yali taya lesha mesiku lyokulesha oya za mondondo yotango sigo onti-4.

Aanaskola ayehe yali ya yi methigathano oya li ya lesha Melaka lyOshindonga,na yamwe ya lesha moShiingilisa. Osha li oshidhigu oku tothamo omulongwadhingi ngoka ando a lesha evule yakwawo , oshoka ayehe oyali ya lesha nawa nopamukalo ngoka gu uthwa. Oya li ya pewa omagano ogendji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here