Otjaandjamwenyo enyakwa lyuudhano woTjihozu PS

0
290

 

RUACANA-Ethigathano ekulu mondjokonona yOsikola ya Tjihozu Primary School moRuacana olyali lya galukile mondambo ehuliloshiwike lyazako moka oosikola dhomoRuacana niitopolwa yopuushiinda  dha li dha kutha ombinga.

Osikola yOtjaandjamwenyo oya li ya sindanapo uudhano wetanga lyokoompadhi konima sho yali ya dhengemo Iiyambo Iiyambo Primary School, noku toolapo ekopi noombandi dhoshingoli,omanga Iiyambo Iiyambo Primary School ali a toolapo oombandi dhoshisiliveli ye Tjihozu teya pehala etitatu moka ali a hekelekwa noombandi dhoshikushu nando oye a li mwene gwoshiindingili.

Osikola yoTjaandjamwenyo oyo wo ya li ya sindanapo uudhano wetanga lyomokambamba konima sho ya li ya dhengemo Tjihozu Primary School ngoka ali a toolapo ehala etiyali.

Uudhano mbuka ohawu kalako omumvo kehe nomvula ndjika omwaalu gwoosipana ogwa londo sho oosipana dhimwe dha kiitopolwa ngaashi Kunene nadho dhali dha kutha ombinga.

Nando ondondo yuupale kayili nando opamuthika omwaanawa olwindji inashi teya aaunganeki yomaudhano oku pa aanona ompito opo ya humithe komeho oontseyo dhawo dhomaudhano.

Omukuluntusikola gwosikola yaTjihozu okwa ti uudhano mbuka oha ye wu ningi opo ya pe uunona ompito wu kuthe ombinga momaudhano wo wu nyanyukilwe pamwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here