Ya gandja iipundi kegongalo Onyika

0
473

 

ONYIKA  – Ongundu lwomalwiimbo dhaTuudila Musical Works mewiliko lya Tulonga Nakamhela odhali dha gandja omagano giipundi kegongalo Onyika  momukunda Okapanda moAngola.

Omuwiliki goongundu ndhika Nakamhela okwa li a holola kutya okwa li a talelepo momukunda Okapanda nokwa mono kutya osho opala nosha shimana opo aakalimo yomomukunda ngoka ya tungilwe po ongeleka.

“Moku enda kwandje yimwe yomOosoondaha onda li nda adha aantu ya gongala mondunda yomwiidhi, naasho nda pulakene onda mono kutya nani oyeli melongeloKalunga, moku zako kwandje onda li ndi ipula notwa kundathana pamwe niilyo yoongundu dhandje dhaTuudila opo tu kwathe aakwashigwana ooyakwetu tse tu ya tungile ongeleka moka taya kala taya gongalelemo,” Nakamhela ta ti ngaaka.

Oongundu ndhika dha Tuudila odha panga uukuume naakwanegongalo Onyika , nokonima sho ya tungile aakwanegongalo mbaka ongeleka oya kala noku talelathanapo olundji. “Molwaasho aakwanegongalo mbaka oya kala yaana iipundi mongeleka yawo muka sho twali tweya talelepo nuumvo otwa li twa adha ya ninga onkambadhala nopethimbo lyelongelokalunga ohaya kuutumba kiipundi yomandangalati oshowo, yiiti mbyoka ya hongwa,” Ta gwedhapo .

Molyomakaya ga piti oyali ya longekidha ohungi yowina yali ya ningilwa megongalo Onyika, hono yali ya hungile pamwe naakriste ooyakwawo noku tungathana woo pambepo ngaashi sha pumbiwa mongerki onkwaevangeli. Konyala iilyo omilongo hetatu (80) yomoongundulwiimbo ngaashi Halleluya,Tsenaye oshowo Omwene tu kwafa odhali dha kwatele osheendo komeho, nokuya kegongalo hoka.

Nonande egongalo ndino tali wilikwa komudiakoni oya li ya ningi elongelokalunga ngaashi haya ningi shito , mono konima yelongelokalunga oongundu dhaTuudila dhali dha suukulula iimbale noku gandja omagano ngoka ya faalele aakwanegongalo Onyika. Oyali ya gandja iipundi ethele, shino Nakamhela ta ti etameko owala no taya ka longa ngaashi taya vulu pamwe niilyo yawo ya vule ku kwathela aakwanegongalo mbaka yo ya longele Omuwa nenyanyu.

Aakwanegongalo moku pewa omagano ngaka oyali ya nyanyukwa noonkondo,noyali ya pandula unene sho ya holola oondigolo moku taambako omagano ngaka konima yelongelokalunga. Niilyo yongundu Tuudila oya uvaneke ta yi ka galuka mbala noku gandja woo shoka aakwanegongalo ya pumbwa unene omakwatho gopantu. Nakamhela ta gwedhapo kutya otaya longo okuuvitha oohapu dhaKalunga ndhono tadhi gandjwa pamukalo goondjimbo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here