Aalongi moshilongo ya tyapula esiku lyawo

0
299

 

 

EENHANA – Konyala aalongi yaza kiitopolwa ya yoolokathana moshilongo oya gongalele Omaandaha oshiwike shika, opo ya dhimbulukwe nokutyapula esiku lyawo ndyono hali dhanwa aluhe momasiku ga5 ga Kotoba.

 

Oshituthi shino shesiku lyaalongi oshali sha ningilwa mondoolopa yEenhana moshitopolwa shaHangwena. Aalongi yaza kiitopolwa ngaashi Oshikoto, Ohangwena,Omusati Kunene oshowo Oshana oyo yali ya holoka momwaalu omunene.

 

Pethimbo ta popitha aalongi mesiku lyawo mayola gwondoolopa yEenhana, Julia Shikongo okwa li a popi esimano lyaalongi, ta ti omuntu kehe opo a thikame ponkatu mpa eli ngaashingeyi omolwa aalongi mboka ye mu pe elongo lyopetameko, ta ti oya pumbwa oku simanekwa oshowo okutulwa koshiyalo.

 

“Elongo olyo oshipatululo shonkalamwenyo yomuntu kehe  onkene ngele kapuna aalongi nena nelongo itali kalapo, oshoka kapuna ngoka ta gandja elongo kaanona, aalongi oyo unene oongudhi dhoshilongo nolundji ohaya patulula oonkalamwenyo dhaantu nokudhi tula mondjila ndjoka yu ukilila,” Mayola Shikongo ta ti ngaaka.

 

Shikongo ta tsikile no ku kumika aalongi ya longe iilonga yawo nuudhiginini noneitulemo opo ku adhike ondjodhithaneko yo 2030, oshowo okulongekidha aaleli yokomongula. Ta ti aavali oyi inekele aalongi  ya kale taya sile aanona yawo oshimpwiyu nokuya ulukila ondjila ndjoka omuntu a mona elongo ena okweenda, nonkene yena kwiihumbata pethimbo ye li momanongelo.

 

Oshipopiwa sha ngoloneya gwaHangwena Usko Nghaamwa osha li sha leshwa komukalelipo gwe Ester Amadhila, sha tsu omukumo aalongi ya longe iilonga yawo. Ta ti aalongi oya pumbwa okuhwahwamekwa, yo ya taambeko omidhongoloko dhili ngaashi dhili moka taya longele.

 

Nghaamwa moshipopiwa she okwa ti aalongi mba haya longele momikunda no yeli kokule noondoolopa ota ya longo nuudhigu no ya pumbwa omakwatho unene giikwathitholongo yopashinanena, mbyono tayi vulu okukwathela aanona melongo yo aalongi ya longe nuupu.

 

Ta gwedhapo kutya aalongi unene moshitopolwa shaHangwena  ka ye na omahala gokukala poosikola nolundji ohaya ende iinano iile okuya kiilonga, ta ti nonande puna omashongo ogendji taga adha aalongi oyendji ihaya tula omutse kepepe ashike oyi itulamo okulonga okanona kehe, noya kwashilipaleke kutya okanona kehe okamona elongo. Nghaamwa ta tsu omukumo aalongi ya tsikile niilonga yawo , yo ya kale yena oonkondo mwaayihe ta ye yi ningi.

 

Caption (Pic: Teachers Day.jpg): Yamwe yomaalongi mboka yali ye ya ku tyapula esiku lyawo Omaandaha mEenhana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here