Ilandela iikulya yiimuna yoye poAMTA ya Ngwediva

0
323

 

ONGWEDIVA – Ehangano lyokulanditha iiyimati noshowo iikwamboga ya longwa moNamibia AMTA Fresh Hub ngashingeyi olya tameka oku landitha iikulya yiimuna.

Omunambelewa omukuluntu gwendiki lyoAMTA mOngwediva Jacob Hamutenya okwa ti oya ndhindhilike kutya iikulya mbika oya pumbiwa moshigwana unene pethimbo ndika lyoluteni no ya ningi onkambadhala opo ye yi ete popepi naanafaalama.

Hamutenya okwa ti ngashingeyi iikulya mbika ota yi landithwa woo moondoolopa ya Tsandi, Omuthiya noshowo dhimwe dha gwedhwapo muumbangalantu woshilongo.

Iikulya yiinamwenyo mbika oya thikile oku uka pehulilo lya Spetemba momalandithilo gaAMTA. Hamutenya okwa ti mbyoka ya li ya thiki pethimbo ndyoka oya li ashike yomalolelo oku tala ngele aaniimuna otaya landa.

Yamwe yomaanafaalama mboka ya adhikwa ku Kundana taya landa a iikulya mbyoka oya ti pandula  AMTA sho eya etele mbika popepi nongeyi okwe ya kondo omagulu na oya li ya nyanyukwa noonkondo.

Oyendji yomaanafaalama mbaka oya li ya landa iihampi mbyoka iinene okuza pwiine oku uka pombanda.

Ka kele kiikulya yiimuna , AMTA okwa li woo ta tsikile noku landitha iiyimati ngaashi shito mumbyoka muna omabanana,uunawamundesha, omayapula noshowo omalemune.

Omanga mongundu yiikwamboga mbyoka AMTA ha landitha omwakwatelwa iikapa, omakabagge, omanuwa, nomanyangwa .

Kakele kiihape niiyimati AMTA ota shingitha wo oluwishi ndoka ha lu longwa moNamibia moproyeka yokulonga olwiishi moshitopolwa shaZambezi nduka olu shiwike nedhina  olwiishi lwaKalimbeza .

Olwishi lwa Kalimbeza olwa longwa moporojeka yedhina Kalimbeza Rice Project.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here