Imene a toto po ekopi lyaalongi mOshigambo

0
277

 

 

OSHIGAMBO – Omukuluntuskola posikola Iipopo, Tobias Iimene okwa gandja ekopi ndjoka tali kala tali kondjelwa kaalongi mboka haya longo oshilongwa sho Life Skills moshikandjolongo shaShigambo.

 

Pakupulwapulwa Iimene okwa ti okwa li a yi muule womadhiladhilo ge iipula kutya oshike ena okuningila oshikandjolongo shika shaShigambo. “Ondali nda tokola opo ndi ya landele ekopi ndika lyo li kale tali kondjelwa yo aalongi mboka haya longo oshilongwa shoka taya thigathanapo po pu kale omulongidhingi ngoka ta kala te li sindanapo omumvo kehe,” Iimene ta ti ngaaka.

 

Okwa gwedhapo kutya okwaa tokola a landele aaShigambo ekopi ndyoka oshoka oye mu kwatha pethimbo ali ti igwedheleko kOshiputudhilo shopombanda moNamibia (UNAM). Ta ti pethimbo a kala keilongo lye Oshigambo osho shimwe sha kala tashi mu pe omakwatho ogendji unene sho a kala ethimbo nethimbo ta pumbwa omauyelele ga pamba elongo, ashike Oshigambo osha kala noku mu ningila shoka ta pumbwa onkee a kambadhala a shunithe olupandu ngaashi eshi ningi metine lyaziko.

 

Iimene, ngono pamwe nomukulukadhi gwe Hileni Iimene ya li ya talelepo ombelewa yoshikandjolongo pOshigambo, okwa indile aaNamibia yi ilonge oku gandja omapandulo mpoka sha pumbiwa.

ß

Iimene okwa indile aaNamibia ya kale aluhe haya gandja olupandu ngele ya longelwa uuwanawa kuyakwawo, yo inaya kala aluhe oyo yokugandja omanyenyeto nuusama. Ta dhimbulutha wo aantu ayehe ya kale woo haya gandja ina ya kala owala kehe ethimbo ya tegelela oku pewa yo ihaaaya utha oonyala.

 

Omutaleli gwelongo mOshigambo pamwe naniilonga ye oyali ya taambako ekopi ndika lyoshilongwa sho Life Skills nenyanyu. Nicky Uugwanga okwali a pandula omukuluntuskola Iimene ta ti okwa longa oshilonga shasimana moshigwana shono aantu oyendji itaaya dhiladhila oku shi ninga. Ta ti ekopi ndyoka otali ka tameka okukondjelwa omvula ta yi ya (2016). Uugwanga ta halele aanegumbo lya Iimene oonkondo,ombili oshowo elago mwaayihe ta yeyi longo , yo ya kale ya yambekwa.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here