Ombelewa ompe yiikwameni yoshilongo mOkahao

0
350

    OKAHAO -Ongundu yaantu 80 oya thanekwa uumutse mesiku lyotango sho kwa tamekwa neyakulo ndika pombelewa yiikwameni yoshilongo pOkahao moshitopolwa shaMusati, oshiwike shika. Mongundu yaamboka omwa kwatelwa aantu 10 ya kuthwa omanyala sho ye ya okukonga ookopi dhuumutse noya kuthululwa omanyala ku talike ngele ookopi dhawo omo dhi li mookompiuta. Ehokololo ndika olya kolekwa komunambelewa omukwateli komeho gwiitopolwa yokonooli yoshilongo, Isack Hamuaanjena elile po iitopolwa Ohangwena, Oshana, Omusati, Oshikoto noKunene. Hamuaanjena ta gwedha po kutya, omayakulo ga gwedhwa po mondungethaneko yoshikondo shiikwameni yoshilongo tagi ithanwa Oku ukililitha iilonga , oku fala omayakulo koshigwana. Omayakulo ngaka ngashingeyi taga endelele  otaga adhika mitopolwa oyindji ngaashi poGrootfontein mOtjozondjupa hoka oshiiwike shika kwa thanekwa aantu 20, mOkahandja oshowo koRehoboth moshitopolwa  shaHardap. Omukwateli komeho gwiitayimbelewa konooli ta gwedha kutya, oyendi ya thanekwa pOkahao mesiku lyotango aanona yoskola ye li mepipi lyoomvula 16-30, nesiku ndjoka olya li efudo lyosikola . Mokati kaathanekwa omwa kwatelwa naakuluntu. Oshikondo shiikwameni yoshilongo, osha ndhindhilika aakwashigwana haa ende iinano iile oku ka konga omayakulo goonzapo dhomavalo, dhomaso oshowo omayakulo goombapila dhomalweendo  oopasport hadhi gandjwa ashike koombelewa dhimwe ngaashi mOndangwa. Nande aanambelewa yiikwameni lyoshilongo mesiku lyotango pOkahao ya tameke okuthaneka pethimbo, sigo ethimbo lyezimbuko oyendji oya shuna inaa yakulwa esiku ndyoka, molwashi aayakulwa oya li oyendji mondoolopa yaKahao. Nando ombelewa ndjika ya kala hayi gandja omayakulo gomaludhi, oonzapo dhomavalo, oonzapo dhomaso, omayaukulo ga kala  haga gandjwa moombelewa adhihe kuumbangalantu, oya gwedha ko omukalo gwethaneko lyuumutse pombelewa yomayakulo pOkahao. Hamuaanjena ta ti, eyakulo lya gwedhwa po lya tameka wo nomoshitopolwa shaOtjozondjupa  mondoolopa Okahandja nomoGrootfontein koshitopolwa shaHardap mondoolopa yaRehoboth nomuthanekwa ota mono okatse ke  konima yiiwike iyali.Iiyetelwa onzapo yevalo, molwaashoka omauyelele ogendji oga pungulwa nale  meecompiuta dhombelewa, neyakulo lyoshito lyethaneko lyuumutse pOutapi otali tsikile natango ngaashi shito . Oyendji kiitopolwa yonooli oya shunithwa  inaa ya thanekwa molwa oondjila dhomoonyala dhakunyuka po molwa iilonga iidhigu yomake. Omunambelewa omukuluntu gwoombelewa dhiikwameni yoshilongo kiitopolwa  yokonooli, okwa kumagidha ayehe mboka haa longo iilonga yokoonyala ya fudhe po uule wiiwike nando iyali manga inaye ya okuthanekwa opo ku yandwe uupyakadhi mbuka. Omayakuolo ngaka miitopolwa  Ohangwena, Oshana noKunene ota ga tsikile poombelewangaaka sigo ethimbo taku ningwa omalongekidho gokugwedha po omayakulo moombelewa dhomiitopolwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here