Oondjokana dhaanona nadhi yandwe

0
291

 

ONAYENA – Kansela gwoshikandjohogololo Onayena, Max Nekongo okwa indile oondjokana dhaanona dhi yandwe.

Okwa holola kutya aanona mboka yeli kohi yoomvula 18 ohaya thindilwa moondjokana dhokuyele kaavali yawo, naashika ohashi yi unene elongo lyawo moshipala oshoka okanona oko tuu hoka otaka thigipo osikola opo kaye koondjokana.

 

“Uunona wa tya ngeyi omathimbo gamwe ohawu hokanwa kaantu aakuluntu ashike omolwoshimaliwa, nolundji shino ohashi ningilwa aanona yaakadhona mboka opo taya putuka,” Nekongo ta ti ngaaka sho ali a popitha aanona pOnayena pethimbo aanona ya li ya dhimbulukwa esiku lyomunona omuNamibia oshiwike shayi.

 

Nekongo ta ti ethiminikolo lyomoondjokana oshinima sha puka unene monkalamwenyo yomunona, nosho eyonagula lyuuthemba womunona oye tuu ngoka ta thindilwa moondjokana inii ilongekidha. Olundji ohashi imbi omunona a tyapule onkalamwenyo yopethimbo lyuunona we, okanona ohaka kanitha ekwatathano naantu yalwe nolundji okanona oko tuu hoka ota ti ohaka kala inaaka manguluka nawa, uunona mboka hawu hokanwa mbala ihawu ka manawe elongo lyawo nonande wali wuna ku kala wa adha omuthika gwontumba monkalamwenyo nomoshigwana, ohawu etha oosikola uuna wa ka hokanwa.

 

Ta gwedhapo kutya oyendji yomaavali oyo haya eta aanona opo ya ye moondjokana dhokuyele. “Yamwe momagumbo oyeli monkalo yoluhepo nomolwaasho ethimbo limwe momagumbo oyeli mo ta ya si ondjala no ha ya thiminikile aanona yawo moondjokana odho tuu ndhoka , yo ya vule oku pewa iikulya, okaana oko hoka ohaka itaale owala kaye koondjokana nonande okashona molwaasho oku uvite oluhepo lwaavali yako,” Nekongo ta gwedhapo.

 

Okwa kumike aavali ya ethe aanona ya tyapule oonkalamwenyo dhawo, yo ya kale aanona pethimbo lyuunona wawo. Ta tsikileko ta ti ando oondjokana dhokuyele odha li tadhi hulu maanona nena ita pu kala omamonitho giihuna ngoka ga vuka. Ta ti oondjokana ndhoka ohadhi tula oonkalamwenyo dhuunona moshiponga nolwindji etaandelo lyomikithi dhohoni oha li nenepala.

 

Nekongo okwa ti aanona ayehe oyena ompito yokuya koosikola, yo oyena woo uuthemba wokutinda okuya moondjokana dhokuyele. Ta gwedhapo kutya aanona oya pumbwa oku ulukilwa ohole, ya kale megameno lyaavali nomesiloshipwiyu lya gwana. Ta ti woo aanona naya kale ya gwanithilwapo iikwathitholongo yawo ko ku kale kwa kwashilipalekwa kutya okanona kehe oka adha elalakano lyako melongo ihe haku thindilwa moondjokana dhokuyele.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here