Oshitopifa hanga sha twaalela eke laye

0
239

 

OPUWO – Opolifi oyi li moshitukulwa sha Kunene oku yandja ouyelele koshiwana kombinga yo itopifa oyo fiyo opapa tai hangika meenhele omo mwali nale iota.

Efiko loshikonga shovanambelewa vopolifi kOpuwo moshitukulwa shaKunene oshivike shika okwa ti wa, ekwafo linene kovakwashiwana vomoshitukulwa omu na vahapu vehe shii okulesha natango.

Edi, oda tumbulwa komunambelewa wopolifi koshitukulwa sheyandjo louyelele moitopifa deputy Kommissina , John Alweendo petameko loyoongalele yomaudife ko oshiwana moshitukulwa shaKunene.

Kommissina wopedu Alweendo ta fatulula kutya, opolifi oya shiivifilwa ounona ounahambo vanini vavali va monifwa oshiponga koshitopifa moshitukulwa shaKunene, 2014.

Ta holola olupandu laye koshiwana shaKunene eshi sha kala noku holoka koyoongalele oyo ya hovelele Omaandaxa oshivike eshi pEtanga, Alfa/Ondore, Orotjitombe.Oshiwana osha pandula yo opolifi eshi ya etelela  omafano taa ulike omaludi eeboma dihapu da napakana moitukulwa yeendudu oko kuyadi ovafita voimuna.

Omunambelewa wopolifi Alweendo okwa koleka nghee omafano omaludi noumbapila taa kwafele oshiwana shihe udite ko sha halakana meehambo dokeemhunda oko kwa napakana oitopifa ya fyaala ya fundama pefimbo lekondjelomanguluko. Opolifi oya didilika moitukulwa yolwoodi pefimbo lekondjelomanguluko ihapu mwa fudama eeboma. Ovanambelewa vopolifi otava ningi oyoongalele yomapukululo moshitukulwa oule womafiku atatu , etalele po oli li ombinga yolweendo moitukulwa Oshana, Ohangwena, Kunene nOmusati. Omolwa ehapupalo loiponga yeeboma keembinga da yooloka moshilongo ashishe, opolifi oya  didilika oiponga yeeboma ya tana unene mokati kounona vepipi leedula 15 lwaapo kava li po eshi opolifi ya tameka noshikonga shomaudife ko 1997 sha shiivika nedina “Ino shi kwata shi lopota.”

Omupedu Kommissiona Alweendo ta ti, vahapu vomongudu yovanhu 253 va lemana keeboma moshilongo ounona veedula odo, novanhu 51 ova fya  keeboma. Moshitukulwa shaKunene omwa didilikwa eeboma da napaka meendudu moka unene mu na ovanahambo va pumbwa ku ulikilwa omafano opo va ha danene/mashule oitopifa, mefiku etivali lokuninga oyoongalele, ovanambelewa ova shakeneka ovakwashiwana  pEhomba, Okanguati nopOrutumba. Okudja kOkunene, ovanambelewa vopolifi otava ka pukulula ovakalimo moshitukulwa shaMusati, nokonima yomafiku otava i koKavango Utokelo, Kavangoushilo , koZambezi, koGrootfontein moshitukulwa shaTjozondjupa.

Omupedu Kommissiona Alweendo okwa pandula oshiwana eshi sha ulika ohokwe, eudeko  neitulemo oku yandja ouyelele kwaavo inava uda epukululo eli. Namibia otaka kala noshiwana sha manguluka koiponga yoludi eli, ngeenge oshiwana osha shiiva omaludi oitopifa nghee a nyika oshiponga komwenyo womunu keshe ta ehene pusho ilo te shi kwata pamukalo wa puka, ngaashi sha ningwa muApiilili 23, 2015 pOmawe omukunda u li moshitukulwa shaMuthiya  mwa fila omunamido 51 Mirjam Shikalepo nokamonakadona Albertina Petrus keedula hetatu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here