TUYENI KOLUPALE LA TUYENI

0
460

 

Ovalumenhu fye mboli twa konghola ne vali

“Omulumenhu yeemwene oha longifa oipala sha pitilila ngaashi naana sha hala omwenyo waye, ashike omulumenhu oye tuu ou, ke hole okuvakwa painima yomomilele oshili ote ku dipaya ndele nomwenyo teudindimo.”

“Nefimbo limwe nokuli oto hange nokuli ovalumenhu tava ufanwa kutya omapula oikolo yokomapata.”

“Ashike keshi ngeenge omukainhu oye tu ou oha kala tapi komwenyo afa eli moheli, ove shima tu we shi mu ningile ngaho oshili ohatu ku lesha moikundaneki she tu ku mone ngo no kee Tv ngaho, ota shi ti oshekweendela nai ne.”
 

OAVLUMENHU ova Namibia, ame mwene ondihole ngo okufimaneka oitya kwali hailongifwa kovakulu vonale, shaashi efimbo limwe ngeenge owei shemununa ngoo nawa owo ku tameka ngo toil yolele nande kapena ou te ku yolifa ilo efimbo limwe u tameke to kengele omahodi po kapena ou eku ninga nai.
Ovakulunhu vo vene ovakala va koneka nawa kutya, poima ngeenge opena omulumenhu aishe ya patekena ota dulu okui patukununa ilo opena oikolo inai futwa ota dulu okukeipulako. Nefimbo limwe nokuli oto hange nokuli ovalumenhu tava ufanwa kutya omapula oikolo yokomapata. Ashike ova kala ne vali hava longifa oshitya shimwe tashi ti, omulumenhu oto ka fila mofuka ndele oto ka likapo keenghoshi ashike oto ka ninga eedingu dookola nookaimbi. Ovalumenhu atusheni omanga ina tu ya mokati komushangwa ou onda hala tu alikaneni atusheni na pamwe Tate Kalunga ta kwafa tu lundulule.
Atusheni natu tye ni:

 “Omwene tate Kalunga uli meulu omo, oshe ovalunde ovalumenhu omavaya tweya koshipala shoye Tate uli meulu, oove wetu tumine kombada yedu tu uye tu longe nokufila oshisho ovakainhu vetu, ashike oshili Tate otwa dopa oku shi ninga, osheshi eenyala edi we tu pele tu uye tu longe nado oshili odo vali hatu dipaifa ovakainhu vetu, omanga eemadi edi we tu pa tu shiive okweenda, odo vali hatu ka vakifa nado oinima yovanhu, Tate Kalunga uli meulu omo, she katushi vali ovalumenhu voshili oulumenhu ou we tu pele owa xulila motatekulu ava ve tu fiyapo nale she otwa ninga ovakolokoshi vounyuni ou, otwa shivika nawa mokuhondela atu kala yo twa pyokoka mokudipaya nokuvaka otwekuninga oshiumbululwa shetu shakeshe fiku, Tate momakanya etu omuyadi oipupulu oufiku nomutenya, novakainhu efimbo limwe ngeenge tave tu tale ohava kala va hala okutufadukapo ngaashi naana vewete eenghoshi domofuka, ovalumenhu she otwa ninga oingolomena yoikolwifa Tate uli meulu ina tu hala okulonga ndele otwa hala ashike okulya oikulya ei ya longwa ku vakwetu oilonga youshoodomu nagomola ili kombada yedu natango ovalumenhu oshe ngo tui kwetele komesho eeheno oshili konima okwetu vene ashike Tate oove we tu shita, Tate Kalunga yelula omesho oye ndele to tale meedolongo detu da Namibia oshili ovalumenhu ita tu wanamo vali, omwene patulula oshivelo shoye manga ina ku toka osheshi pondje otwa tilapo nonande kombada yedu twe li ninga oohamutwe mukukutu oshili she omavaya ongaho. Tate wetu uli meulu, komaongalo ngeleka ihatu yiko vali osheshi ohatu mono kutya kapena ou ta ka nwako oikolwifa yetu na pamwe otai ningi nai, oshili Tate wetu kufamo ouvaya wetu ndele to tulamo oulumenhu tu pa omhepo opo tu kale tu hole ovakainhu vetu, nonande navo ha ve tu nyotele ngo apa ahowe Tate otwe va diminapo she otwa hala vetu diminepo noxo novalumenhu vamwe otwa ya momilele novakainhu veheshi vetu ndele omaumbo ovanhu taatekapo, ahowe Tate hekeleka ovalumenhu ovo va teyelwapo omaumbo avo eemwenyo davo nadi ngungumane dimapo ashike oulunde aushe wa saatana uli kombada yedu. Oilonga aishe ya Saatana ya kala kombada yedu otwei landapo, ashike saatana ine tu pa oshendja yetu natango sho osho uwete twe mu lambalala ngaho paife she ina tu hala vali okutelela oshedja ya satana, mbela na ka lande oikuni eu ye a yo fe ava ha ve mu lambalala tangi Tate uli meulu.” Atusheni natutye Aameni Aameni!!
Iyalo Kalunga okwetu diminapo ina mu kala muna oumbada, paife pwilikineni ne nawa utale, ame mwene ondishishi nawa kutya oulunde ou hau longwa komukainhu natango oo ngo hau longwa komulumenhu ovanhu aveshe ava vavali oha va ningi oitwa komaxuli unene tuu nge tashiya keehombo nokuninga oinima momaumbo, ashike pomito apa ndili nena onda ukilila she ovalumenhu.
Omulumenhu yeemwene oha longifa oipala sha pitilila ngaashi naana sha hala omwenyo waye, ashike omulumenhu oye tuu ou, ke hole okuvakwa painima yomomilele oshili ote ku dipaya ndele nomwenyo teudindimo. Nongeenge ino fya ote ku denge okaanda kadja edu ndele oshili novakweni ta ve shi udu, shayela kutya oye ashike a hala okukala tali eedjove nooshanyina shalya momilaulu da ya omo eshi teya keumbo okwadjenga ne nale manga tomuka to valula eenyofi. Ashike keshi ngeenge omukainhu oye tu ou oha kala tapi komwenyo afa eli moheli, ove shima tu we shi mu ningile ngaho oshili ohatu ku lesha moikundaneki she tu ku mone ngo no kee Tv ngaho, ota shi ti oshekweendela nai ne.
Pwilikina kehokololo limwe liyolifaL: Oßmushamane umwe kwa li halongo kOlange, ye meme waye ou emu dala otadi kOwambo eya moshipangelo moVenduka ye otadiko ta shingi otuwa yaye teya okutalelapo ngeno meme waye. Eshi ngo afiyapo Olange kashona, ye ota dengelwa komumwaina ou eli koVenduka ta ti, haiti wani meme okwa xulifa paife ngaha. Ye ota ti oukay naame ondili mondjila. Eshi ngo ta fiki moLaipota, ye mushiinda shaye ota denge ongodi okudja kOwambo ta ti, halou halou haiti wani she nashe onguloshi kakwali twa tokelwapo meumbo loye otwa kwatelamo Shakelekishi a nangala nomukulukadi woye monduda yoye. Ye ota dengele mumwaina koVenduka – haiti wani moVenduka omo itai pitimo vali ondauka kOwambo keumbo lange vati okwa holoka oudjuu wakula wakula, omudimba wameme taleni ashike kutya ota mu ningi ngaipi nge kapena otuwa nande omwapake momamanya wani. Paife ota shingi ne ye ota xukula ehodi kushi ne kutya ota kwena ina ilo okuShakelekishi ou a kwatelwa meumbo laye, hano osho ngaho vaholike ngeenge owa shakene nomushamane a uda meumbo laye mwaiwa eenyala, oshili eenghali xwepo kuye, ka ve hole okutuwa vo ovehole okutwa ovanhu.

JOHN YA TUYENI
CELL 0812988549
MRTUYENI76@GMAILA

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here