Aalombe ina ya hala ko kOhangwena

0
1631

 

ONIIGWENA – Aakalimo yomomikunda dha dhiingilila Elombe oya kanitha ombili, molwaasho ya tendelwa koshitopolwa shokOhangwena nonande ye wete omayakulo gawo geli popepi noshitopolwa shaShikoto. Dhimwe dhomomikunda ndhoka dha tendelwa kOhangwena ongaashi Oniigwena, Omunzile, Uukete, Onamutenya, Enkolo, Onangombe nElombe lyolyene.

Yoyene oya hala okuuva kutya omatendululo ngano oga zi peni opo ya tendelwe kOhangwena, shono sheya ningila oshidhigu oku mona omayakulo oshoka otaya ti ngaashingeyi oyeli owala poongamba dhiitopolwa mbika iyali. Taya pula kutya euvathano ndino olyazi peni.

Omukuutumbithi melelo lyoshitopolwa shaShikoto Max Nekongo okwali eshi yelitha kutya oyi ipyakidhila noshinima shika, opo ya kandulepo omikundu ndhoka dha holokapo konima sho omatendululo ngoka ge yapo. Nekongo ta ti okwa tsakaneke omanyenyeto ogendji moshinima, aakwashigwana taya lili noye wete itaaya mono we omayakulo ngoka yali haya mono manga omatendululo ngoka inaa geya. Nekongo ta gwedhapo kutya naya kala owala mengungumano uupyakadhi mboka otawu kandulwapo mbala, oyeli moonkundathana.

Ashike aanamikunda inaa nyanyukwa nando. “Tse onga aanamikunda ndhika otwa hala ku uva uuyelele kutya aatendululi oya longitha omukalo nomuhingo guni opo ya tende oongamba ndhoka inaadhi tu opalela? Epangelo lyetu nali talulule oshinima shika, tse otwali hatu mono omayakulo omawanawa nogeli popepi noshikandjohogololo Onayena ashike pethimbo ndino otatu ga mono nuudhigu oshoka otuli kEenhana nombelewa yoshikandjohogololo oyili kOnambutu hono itaatu vulu kwaadhako,” taya popi ngaaka.

Aanamukunda mbano taya gwedhapo kutya otaya kugu onkugo yawo kEpangelo, lyo li kale lyeya yamukula oshoka yo otaya pi unene kuupyu womulilo. Oya holola woo kutya dhimwe dhomoosikola ndhoka dha tendelwa kOhangwena ngaashi Ombinga nOniigwena odhili muudhigu oshoka sigo opethimbo ndika kapuna olusheno naalongi ohaya ende iinano iile uuna ya pumbwa oombaapila koombelewa dhoshikandjolongo kEpembe.

“Katu uvitile ombili oshinima shika shomatendululo onkee otwa pumbwa uuyelele wayela nowuli muuwanawa wetu, itatu kala twafa tweekelwahi, otatu indile woo ngele tapu ka ningwa omalunduluko gafa ngaka monakuyiwa ga kale geli puuyelele popu ningwe tango omapekapeko ku talike noku uvike omaiyuvo gaakalimo yomoshitopolwa shontumba,otwa hogolola aaleli yetu, yetu kalelepo yo ya thikithe uudhigu wetu hoka wa pumbiwa kuthika,” Aanamukunda taya holola omaiuvo gawo.

Taya tsikileko kutya yo oya hala kushuna koshikandjohogololo Onayena hono oko kuna omayakulo gawo geli popepi. Taya indile aaleli ya talulule oshinima shika shomatendululo oshoka oye wete kaashi li mondjila  aantu taya tendululwa ya gamekwe koshitopolwa shili kokule nayo, yo taya kala itaaya mono omayakulo oshoka oyeli poongamba dhiitopolwa mbyoka.

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here