Etuto lomiti inashi pitikwa

0
287

EENHANA – Nande epangelo la ninga oikonga ihapu oku udifa ko  oshiwana oku kelela eteto lomiti nembuwaleko loshilongo, natango onghee vahapu tava kwatwa va umbata omiti inashi pitikwa kepangelo.

Edi, oda kolekwa komupopiliko wopolifi moshitukulwa shaHangwena Sisande Kaume Itumba. Itumba okwa ti, opena ovanhu va kwatwa oshivike eshi, osho shili oshikando oshititatu mefimbo lixupi eshi ovanambelewa voshikondo shounamapya, omeva nefiloshisho loushitwe woixwa va kwatela eloli loikoto ivali mEenhana ya fendwa omiti da kewa inashi udafanwa nepangelo.

Eloli loikoto ivali ya longelwa, omiti neepala dOmipapa oshoyo outolopola mumwe noikuni ya dja momifitu domoshitukulwa shomoutokelo woKavango da ukifwa komalandifilo opomatala aShakati moshitukulwa shaShana. Itumba ta weda po ta ti, ovatuti vomiti ova ehela ololi vaka umbate oiti yavo, va kengelela oovene vomikunda moku va lombwela oipupulu kutya otava humbata oiti tai hongwa moinamwenyo ngaashi eenduli, neengamelo hava tongo omwaalu woiti u li poshi nani eshi hava pewa eembapila kovanambelewa vombelewa yepashukilo loushitwe inava mona omwaalu woiti ya umbatwa.

Eloli loikoto ivali la kwatelwa mEenhana moshitukulwa shaHangwena ola tulika eenduba doiti iyadi oikoto aishe novanambelewa ove li twala kOnhele yokutala apa pe fike oudjuu woyuumbatomwa kOnhuno moshitukulwa shaHangwena. Itumba okwa weda po ta ti, inapa pita efimbo lile eshi oshivike sha djako eloli likwao opo la kwatelwa kovanambelewa voshikondo shounamapya modoolopa yaEenhana la tulika onduba yeepala domipapa 100 noutolopola 100 oshoyo onduba yoikuni ya dja koshitukulwa shokoutokelo waKavango. Okwa holola kutya oiti oya nyekwa ko nomushingi okwa futifwa N$800.

Olopota yoshikondo shounamapya yomudo 2013-14 meumbo lopashiwana, oya koleka kutya ovanhu 110 ova futifwa shaashi va umbata omiti shihe li paveta , ofimbo vo-2012-2013 va li 122. Itumba ota ti, momudo 2014 epangelo ola nyeka ovanhu eetona doikuni 148, domakala 150, oipilangi  ili 2 318, outolopola 2 562, neepala 4 221.

Itumba okwa kunghilila ovatuti vomiti shihe li paveta vaha kotokele vali mokulongela omiti dihapu meeloli shaashi, shamha va kwatwa ove na ku futa omiti domwaalu va weda mo uhe li mombapila yeudafano. Kombinga yovanambelewa  vefiloshisho loushitwe woixwa okwe va twa omukumo va kale nokuyandja eembapila domalweendo omiti ngee va kwashilipalekwa kutya omwaalu womiti wa tulikwa oo wa udafanwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here