Namibia iilongekidhila Oktoberfest

0
276

Oshituthi oshitimilongo 57 shokomumvo shedhina Windhoek Oktoberfest osha li sha tseyithwa pambelewa oshiwike shayi. Oshiindingili shika osho sha talikako shimwe kaakunawe muAfrika , oshowo mondjalula yomainyanyudho mu Namibia  otashi ka ningilwa lwotango mondjokonona yasho moKapa moSouth Afrika oshiwike tu uka.

Norbert Wurm, oshilyo shongundulongekidhi ya Windhoek Oktoberfest okwa ti : “Ohokwe ndjoka yu ulikwa kaa Bavarians koshituthi shika shokomumvo shedhina Oktoberfest oyo ya fala kutya shika ohashi kala sha longekidhwa nawa omumvo kehe onkene osha koko noku thika pomuthika ngoka shi li nena. Ombuulaye yaNamibia Breweries Limited (NBL) – ehangano emwana lya Ohlthaver & List (O&L) Group – nalyo oha li topola ohokwe ngaashika yetu miilongomwa yetu  yaNamibia naantu ye. Onkene NBL okwa hililwa koshinyangadhalwa shopauyuni shika shokomumvo kehe na okwi itulamo okushityapula  pamwe noshihupe shuuyuni okudhana nokudhimbulukwa Oktoberfest. Elongelokumwe uule womimvo dhapiti okuza tuu nkene oshituthi shika sha Windhoek Oktoberfest pokati ka SKW na NBL olya tsikile okukoka noonkondo oku longekidha noku etapo oshiningwanima oshiwanawa omumvo kehe.”

Oshituthi shika sha tegelelwa oku kalako mo Namibia okuza mesiku 30 sigo 31 lyaKotoba nuumvo osha koko moku hokiwa uule womimvo dhapiti  sho kwa ndhindhilikwa aatalelipo yoshituthi shika ya ningi oyendji.

Wurm okwa gwedhapo a ti : “Ombiila dhetu dha Namibia itoo dhi pewa nando okulye  dha hangwa pamautho goshipango shokuhanga shedhina Reinheitsgebot shomumvo 1516 hadho adhike hadhi hili aatalelipo  koshituthi shika.. Oondya dho shiNdowishi , omaudhano gopahedhi niinyangadhalwa yilwe oshowo omainyanyudho ga dhenga mbanda otaga gwedha kohokwe ndjoka aatalelipo ya tegamena nayo oshituthi shika.

Omainyanyudho otaga kwatelemo ongundu yaahikingalo ya tseyika nawa yedhina Kirchdorfer – ndjoka ta yi zi koshilando hoka oko kooyina yoshituthi shika moshilando sha Münich, moka ya kala haya hiki iihikomwa yawo Hacker-Festzelt, omumvo kehe okuza omumvo 1994. Mbaka ohaya holola ombepo yoshituthi sha Oktoberfest pomuthika guuyuni dhoshili. No meitaalo lyokulongitha iitalendi yomoshilongo otatu ku etele wo  aahikingalo yongundu yedhina Wikaphonikern mboka taya ka soshimpwiyu kutya aatalelipo ayehe otaya ka kala yuuvithwa nawa nomusika tayi hikwa ethimbo ndyoka poshituthi shika.

Omaudhano gopahedhi dho shiBavaria ngaashi mboka woku kayila ontsezi, okuumba uutati, okusaaha omandangalati oshowo okuhumbata oombiila koomeme ota ga uvaneke omainyanyudho kwaanawe kaakuthimbinga ayehe. Oshikwawo omunyekadhi gwombiila gwoposhituthi sha Windhoek Oktoberfest’ ota ka pewa oshishani okukalelapo Oktoberfest momukokomoko gwomvula ta yii ya. Aakiintu mboka ya hala oku kuthombinga muunyekadhi woombiila otaya vulu oku ninga omaindilo kointaneta na oyena ompito yokusindana olweendo okuya ko Kapa oshowo okuninga oambasada yomukalo gwahuma gwombiila.

Oshiithanene otashi ningilwa po SKW sports club mootenda oonene  dhombiila muna iitaafula iile niipundi yoombaanga ngaashi ashike sha kala noku ningwa omimvo  ntano dha piti. Omaludhi agehe goombiila ga Namibia Breweries’ ota ga ka landithwa pethimbo  lyo Oktoberfest “Festbier” oombiila ndhoka otadhi kala dha dhungilwa owina omolwoshituthi shika.  Oombiila dha dhungwa ku NBL dhedhina Camelthorn Weissbier oshowo Erdinger Weissbier nadho otadhi ka monika poshituthi  shoka. Oshituthi shaWindhoek Oktoberfest ohashi dhimbulukiwa nokutyapula omithigululwakalo dhoshiNdowishi dhoshili dha nwethwamo kohokwe yombiila yomoshilongo ndjoka  yongushu. Onkene manitha oshituthi sha Windhoek Oktoberfest noku zala momizalo dhopahedhi dha Bavaria dhedhina ‘Dirndl’ kaakiintu oshowo ‘Lederhosen’ kaalumentu.

Moku fala ombiila ya hangwa pauyogoki kaalandi yetu ya South Africa, NBL okwa tokola oku kwatelamo aalandi ye mbaka moshituthi shika shokomumvo. Nomolwashika oshituthi shika otashi ka ningwa wo moKapa oshikando shotango, tashi ningilwa po Hillcrest Quary, Durbanville moKapa okuza omasiku 23 sigo 24 Kotoba nuumvo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here