Oiponga oihapu pokati kOmafo nOutapi

0
300

 

OUTAPI – Okwa dididlikwa omwaalu woiponga yomatuwa ya hapupala moshitauwa shopokati kOmafo moshitukulwa shaHangwena nOkalongo – Outapi moshitukulwa shaMusati. Ihapu yomoiponga oya etifwa keshingo lonhapo ya pitilila. Edi oda tumbulwa komunambelewa omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaMusati Shisante Lineekela Shikongo.

Shikongo ta tumbula kutya, oshitauwa sha dja kOmafo sha pita mOkalongo sha uka kOutapi, okwa didilikwa moshikako sheekilometa 40 okufika kOutapi tamu holoka unene oiponga, molwa eshingo lonhapo  yoshidudu.

Sisante Shikongo okwa holola kutya meni loivike ivali eshi ovashingi vomatuwa va pitikwa va longife oshitauwa eshi shi kukute manga kwa teelelwa ku tulwe olukolongo lokombada, okwa didilikwa ovashingi tava shingilile unene, kwa ningwa oiponga ya lambafana yomatuwa taa kandoma sha etifwa konhapo yoshidudu. Oshiponga shimwe omwedi lwa djako pOnhemba  omukunda u li moshikandjohoololo shaAnamulenge moshitukulwa shaMusati, okatuwa okaToyota mwa li ovakulunhhu vahetatu, omwa fila okaana kokakadona keemwedi 28, omanga omunamido 41 Natalia Ndapandula Mathias wOkolupito kOkalongo a xulifila mondjila yokuya koshipangelo shepangelo shaShakati. Ovakwapata ova shiivifilwa etumwalaka.

Shikongo ta weda po vali kutya, moshiponga shotete pehovelo lohani ydjako  pOnekukumo  omwa fila omunamido 49 Kamanja Johannes Simon  wOkohakapeke kOkalongo. Oshiponga shikwao sha landula ko osha ningwa momafiku omulongo 15 a Septeba,pOnawa mwa mona oshiponga ovanhu vatatu

Oshitauwa sha tavakana moyana, sha tungwa sha londa molwaaashi sha pita kombada yeenhopa dihapu, oshidjuu komushingi wetuwa la mana mo a dule ku laalulila mondjila, sisante Shikongo ta ti, etuwa li li monhapo yoshidudu, ngee ola u koshitauwa onhapo ohai ndaabulwa. Moshitauwa eshi, inamu tulwa omafano, onghee ovashingi itava pumbwa ku shingilila mondjila tamu tauluka oimuna novaendi kolupadi.

Ouyelele wa yandjwa komupopiliko wopolifi koshitukulwa shaHangwena sisante Kaume Itumba naye owa tumbula oshiponga sha ningwa pOngha Septeba 27,2015 potundi 01H00 keengula  omushingi womido 61 Gotlieb Nambwele  nomukulukadi waye Justina Haitomeka va wila metale pOhadiwa yaKapombo li li popepi nondjila lao linene oya li tai ende kanini. Ova hakulwa  kEngela.

Momwedi oo wadjako,  okamatyona okakwashiwana kaAngola  Selvio Simao Batista keedula hetatu oka pumwa ketuwa nokufya pomukunda u li moshikandjohoololo shaNgela.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here