‘Ounona vekondjelomanguluko’ kave uditafane 

0
447

 

ONGWEDIVA – Ovo tave li ifana kutya ovo Ounona vEkondjelomanguluko ovo va onga onhanda pombelewa yoSwapo pOkandjengedhi paife oye li pilukila po.

Imwe yomeengudu edi ota i ula vakwao vati ovo omapuli, omapaapeta nosho tuu, shaashi vati ova anya okukufa ombinga momunyanyo oo wali ko mEtivali loshivike eshi, wa ya kombelewa yaNgoloneya waShana Clemens Kashuupulwa.

Ovo va kala po otava ti voo ova anya okukufa ombinga momunyanyo shaashi ove udite kutya Gavana okwe va pwilikina nale na ova teelela ashike enyamukulo diva, ngaashi naana eva udanekela.

“Fye otu hole oveta nelandulafano. Tate Gavana okwa ti natu teelele, otwa teelela ashike ngaashi twa lombwela,” osho umwe ati.

Ava otava hokolola kutya oufiku okupendukila efiku va yandja etokolo kutya vo itava kanyanya vali va ye kombelewa yaKashuupulwa kava kofele.

“Nghee va nangala tava imbi vamwe otava fange keetenda detu, tava tukana nota va longifa oitya tai udifa nai komwenyo. Ashike keshe umwe okuna oufemba waye. Oufemba waavo va hala okunyanya, na oufemba wetu ava inatu hala okunyanya,” osho Mansueta Ashipala umwe womongudu oyo ya lukwa vati oyomapuli a ti.

Eengudu mbali odo dihe uditafane oyoyo yovanyasha 60 ovo ve uya po tete pombelewa yoSwapo na vakwao oveli 185 ovo veuya po konima yomafiku September 18.

Okuhaudafana pokati keengudu edi mbali vati okwa etifwa kokuhatwakumwe omolwa omusholondodo womadina 60 oo vati a twalwa kombelewa yangoloneya waShana momafiku September 18.

Otaku hokololwa kutya, ongudu yovanyasha ovo ya onga tete onhanda ova li va yandja omadina avo kelombwelo laNgoloneya Kashuupulwa, nelalakano opo omadina aa a yandjwe kOuministeli wOmaudano nOipambele yOvanyasha.

Ngoloneya vati okwa li a udanekela ongudu oyo kutya otaka aluka eva etele enyamukulo tali di kouministeli oo tuu oo, ngaashi naana ali eshi lombelwa kepangelo lopokati. Eenghundwa edi odali da ningwa pokati kaNgoloneya, Mansueta Ashipala na Paulus Onesmus ovo va hoololwa onga ovaleli vovanyasha ava.

Konima ashike eshi eenghundafana odo da pwa ongudu ya wedwa po ina ounona vekondjelomanguluko veli 185 ili mewiliko laVeronica Iipinge oya holokela po nokuhangana pamwe navakwao.

Ava navo vati ovali va hala opo omadina avo a twalwe yoo kombelewa yaGavena ashike eshi Kashuupilwa a anya okutambula ko omadina oo mape eengudu edi oda tameka dihe uditafane.

Ava veya po tete ovali va hala okuli ufa kelombwelo laGavana omanga ongudu yaxuuninwa oya li ya hala i yambididwe kuvakwao mokukondjifa opo omadina avo nao a tambulwe kuKashuupulwa.

Kakele kokuhaudafana, ovapolifi ovo inava yandja omadina avo ova hokolola kutya mongudu yovanyasha 185 omuna vamwe ovo va li vapewa oilonga mepangelo ashike ove i efa omolwa okuhenamikalo.

“Vamwe okwali va pewa oilonga onga ovawapeleki ashike oilonga ove i efa. Ame onda dimbulula po vavali ovo vali hava longo mopolifi ndele moilonga ovadja mo shaashi ovena oibofa yoikulumuna.

“Opena vali ngaashi kakadona oo (ta ulike omukainhu umwe), opo ashike a di modolongo oshivike sha djako. Ita ndi ti ovanhu aveshe ovo kave li nawa ashike mongudu omo omuna ovanhu vahapu vehena mikalo,” osho omupolifi oo ina yandja edina laye a ti.

Kashuupulwa okwa ti edi da popiwa komupolifi naye oda fika mo momatwi aye. Ta weda po vali kutya haaveshe ovo va onga onhanda va dalelwa kombada.

“Voo vene ove li po meengudu nhatu. Vamwe ova dalelwa meni loshilongo omanga ovakulunhu vavo inaa va ya kombada, vamwe ovava nee va dalelwa kombada navamwe ovadalwa konima eshi ovakulunhu vavo va aluka,” Ngoloneya ta fatulula.

Kashuupulwa okwa ti yoo vamwe vomounona ovo kaveshi vomoshitukulwa shaShana, omolwaasho osha fimana opo vaye koitukulwa yavo oko vadja opo veke li shangife.

“Fye eshi ovakulunhu vetu vali kombada tava lu kava li va tukulwa meengudu kutya ou owokOshana ile okwadile kOmusati. Ovalwa ashike onga Ovanamibia va hangana. Omolwashike paife vena okutu tukula?” osho Iipinge a pula.

Ye ta weda po kutya voo nongudu yaye ovena ashike oku lishangifa mOshana shaashi Namibia limwe.

Eshi va pulwa va tye kosha komapopyo kutya vamwe vomuvo ovali va pewa oilonga nale mepangelo, ovanyasha ava ova ti ovo tava popiwa vali va pewa nale oilonga voo kave va shi.

Struggle-kids1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here