Seaflower a tyapula pamwe novakulupe moGibeon

0
344

 

Luderitz – Efiku lo tete laOctober efiku  lovakulupe mounyuni, ovakulupe vomo Gibeon ove li tyapula eshi va havalekwa eeshi kehangano lokukwata eeshi lo Seaflowe Group okudilila ko Lüderitz.

Maria Nepembe oo kwali akalelapo Namibia moudano wo Big Brother House the chase modula 2013, no kuli omukalelipo woshikondo osho shi nasha no ku yandja omavatelo moshiwana, okudja mwaasho shalikolwa kehangano lokukwata eeshi lo Seaflower Group, okwa li aka tyapula pamwe no vakulupe  vo ko Gibeon, mo ku ka fikifa omaano avo mefiku olo.

Pefimbo ta popifa ovakulupe ovo vali va ongala vefike lwopo 200 , Nepembe okwe va pandula unene , ta ti ovakulupe ovena oku fimanekwa, noku tumbalekwa omolwo upenda oo valonga moku tekula ovo veli oshiwana shokomongula.

Pefimbo olo tuu olo Nepembe okwa yemba omadipao oo taa ningilwa ovakulupe kovanyasha,  ngaashi sha holokele moifokundaneki omafimbo adjako, eshi omukulupe umwe adengwa nokudipawa omolu oimaliwa yaye yo pendjela.

Eshi oshikando oshitivali eshi ehangano lokukwata eeshi lo Seaflower tali dimbuluka pamwe efiku lovakulupe mo Gibeon. Nepembe okwa tumbula kutya odula ya ya 2014  ehangano lo Seaflower ola longifile oshimaliwa shifike N$15 000, no dula yo neudo 2015 ovalongifa oshimaliwa shifike N$35 000, moku palula ovakulupe vomo Gibeon mefiku lavo .

Ovakulupe ova topolelwa keshe umwe okayaha kena eeshi da telele keka nawa , yee keshe omukulupe ta pewa okapandi kaye keeshi aka teleke keumbo.

Nepembe okwa li aya pamwe na Hamushanga wa CEO yo Seaflower Group Selma Stephanus

seaflower-2

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here