Geingob ota ka gandja oopelesenda 20 dhondjambi ye kaathigona

0
429

 

Windhoek – Omuperesidende Hage Geingob okwa uvaneke ta ka gandja oopelesenda 20 dhondjambi ye yokomwedhi yi longithwe melongo lyaanona ye li moluhepo.

“Eeno , ondi shi uvite kombinga yengushuluko ndyoka  tali endeleko, nonkene ndika hali ndilopaleke onkalamwenyo  yomuntu kehe. Ihe mokati ketu omuna mboka taya kondjo opo ya vule okuhupa. Tse mboka tuna iilonga natu dhiladhileni nkene ta tu shonopeke  elongitho lyetu lyoshimaliwa oshowo oku kala inaatu taamba egwedhelo lyondjambi uuna omuntu wu na iilonga oshowo ho mono ondjambi”Geingob  osho a ti.

Omutse gwoshilongo euvaneko ndika ogwe li ningi  Olyomakaya ga piti pethimbo ongundu tayi wilike oshilongo , SWAPO ya li ya egulula oshikonga shayo shomahogololo giitopolwa niilando ngoka taga ka kalako pehulilo lyomwedhi tagu ya. Omahogololo ngaka ota ga ka ningwa  momasiku 27 Novemba 2015. Okwa ti nkene iimaliwa mbika tayi ka topolwa otashi ka kundathanwa noshowo otashi ka tseyithwa nale.

Pethimbo a popitha ongundu onene yaa yambidhidhi yoSWAPO Olyomakaya ya piti Omuperesidende okwa ti shika a indile kashishi unene oshindji kwaamboka ye na iilonga no haa longo. Unene tuu sho a indile mbaka ya dhiladhile muule kombinga yonkalo moka muna  aamwayinamati oshowo aamwayinakadhona mboka yaa na iilonga. Okwa ti mboka haya longo oya pumbwa okudhiladhila nkene taya shonopeke elongitho lyawo lyoshimaliwa  oshowo oku kala inaa ya gwedhelwa ko sha koondjambi dhawo.

Okwa ti epangelo mewiliko lyoSWAPO olya tothamo oluhepo  nuuthigona ongo omutondi omunene moNamibia oshowo olya tala kutya nduka oluli wo embandameko kuudemokoli oshowo kombili ,engungumano neyokomeho.

Molwomatompelo ngaka  oholomende oya tokola  okuhomona oluhepo okuza koombinga adhihe oshilongo ashihe.

“ Onkene otashi uvitha nayi okuuva kutya , omanga tse ta  tu i nkondopeke tse yene  moshinima shika opena mboka taya  yi oonkambadhala dhetu ndhika moshipala shono ta ya  pula  omagwedhelo goondjambi, na oya hala okuninga ekanka ngele oondjambi dhawo ina dhi gwedhelwa.” osho a ulike.

Pamayalulo gopambelewa aantu  omayovi 100 000 oya pewa iilonga moholomende, omanga aantu omayovi 278 245 oya talika ihaa ya longo. Oku shi talela momiyalu ndhika Geingob  okwa ti kashishi naanaa oshindji shoka ta indile shi ningwe kwaamboka yena elago sho haya longo ngele e ya pula opo ya dhimbulukwe mboka ya hepa no  ye li moluhepo.

“Oshilonga komeho getu oshidhigu. Oshoka otwa palamena omutondi  ngoka keena omatati nenge aakwiita yokolupadhi oshowo kena oontanda ndhoka andola ta tu vulu oku odheka uuna twa hala oku mu homona nenge oku mu ponokela. Oluhepo ihalu monika  nonando otalu holoka momaludhi ga yooloka.Onkene otwa pumbwa oku imanga kumwe pethimbo ndika oku yeleka nonakuziwa ta tu ikwata momake okutungapo elyenge itaali tokoka ndyoka olyo tali kala ongamba ya kondeka oshilongo negumbo Namibia okulikoleka lyaa hepekwe, we koluhepo” Geingob a indile.

Amushanga gwOmauyelele nEhwahwameko moSWAPO , Helmut Angula sho a popi poshigongi  shoka okwa ti mboka ha ya longele ondjambi naya kale nelalakano oku longa moshigwana shina uuyuki oshowo oshigwana shi li nawa.”Mboka haya mono  iiyemo naya kwathe oku  yambulapo mboka yaana iiyemo opo ya vule okukala ta ya mono iiyemo, opo mbaka yaa ningine mombogo yoluhepo” osho a kumagidha.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here