Ohangwena otayi humu komeho momatungo

0
1709

 

Oshikondo shOmaudhano inashi dhimbwa euvaneko lyasho okutunga endiki lyomaudhano pEenhana moshitopolwa Ohangwena. Onkene momutengenekothaneko gwasho gwonuumvo osha tulamo oodola oomiliona N$6,825 okutsikila niilonga yetungo lyendiki lyomaudhano  lyopEenhana. Omutengenekwa mwaalu gwiimaliwa yehumokomeho otagu utha elongitho lyomwaalu gwiimaliwa omushona omumvo kehe pethimbo lyomimvo ndatu dhiimaliwa okuya sigo omumvo 2016/2017.

Iimaliwa mbyoka ya nuninwa ehumithokomeho  moshitopolwa sha Hangwena ayihe kumwe yoodola oomilliona N$579 570 , oshipambu oshinene shaambika otashi longithwa mokutunga oondjila moka. Oondjila dhimwe otadhi yambulwapo okuza miitauwa yomisinda mbali okuningwa oondjila dhomamanya, omanga ndhoka dhomamanya tadhi tulwa oteya.

Oondjila dhomapola ndhoka tadhi tungwa nokuningwa iitauwa yomamanya nenge ongalama  oondjoka yopokati kOnalulago nEpembe, konyala ndjika oyili pokupwa. Ondjila yili pokati kEembahu  nOshiweda, ondjila yoshinano shookilometa 19 pokati  kEndola nEemboo. Epola ekwawo ndyoka tali ningwa ongalama oondyoka lyookilometa 71 pokati kEtomba nOmundaungilo, ndyoka lyookilometa 32 pokati kOshapapa nEpumbu, naandyoka lyookilometa omu-9 pokati kOnakalunga nEpinga.

Etungo lyondjila yoteya pokati kElundu noRundu otali tsikile  koshimaliwa shoodola oomilliona N$22,25. Oshowo iilonga yokutula oteya kopate pokati kOngenga nOshakati  nayo otayi humu komeho. Iilonga yoshimaliwa oshinene yokutunga opate oombyoka yokutula oteya kondjila yongalama yopokati kEenhana nOshigambo  mbyoka nuumvo tayi kuthapo oshimaliwa shoodola oomilliona N$118 manga.

Ondjila yongalama yimwe ishewe ndjoka tayi tulwa oteya oondjoka yoshinano shookilometa 35.8 ya za mOshikango yuuka kOhengobe, okupitila mOdibo oshowo ondjila yokuza kOmafo wu uka kOngenga sigo okOutapi. Oondjila oonkwawo tadhi longwa moshitopolwa  ongaashi ndjoka yokupitilila omweelo gwopoongamba gwaShikango oshowo oondjila dhilwe dhuupitilo  okuya komanongelo noshowo kuupangelo moshitopolwa. Oshikondo shIilonga  nIiyenditho  oshi itulila kumwe konyala oodola oomilliona dhi vule N$216,334 okutunga oondjila moshitopolwa shika.

Oshikondo shElongo nasho oshi itulila oodola oomilliona N$87,34 membo lyiimaliwa yokomumvo 2015/2016  okugwedhela oseko yaShikunde, oshowo okutunga omuhandjo nokombitha yokulongekidhila iikulya poseko ya Shituwa–koodola oomilliona N$23 , otau tungu wo oseko ompe yedhina New Vision Secondary School pEpembe. Iimaliwa ya hupako otayi longithwa okutunga  ombelewa yoshikandjolongo,egumbo lyoondunda ndatu pEnyana, omagumbo gaalongi oshowo oombelewa dhelongo dhoshitopolwa shika pEenhana, noku opaleka nokuhwepopeka omihandjo nomatungo goosikola moshitopolwa.

Oshikondo shUundjolowele osha tulapo oodola oomilliona N$12,83 okuopaleka omagumbo gegameno, oshowo oku opaleka uupangelo  wuundjolowele wopetameko noku longa iilonga yoku opaleka omatungo ngoka ga mona iihuna  moshitopolwa. Oshikondo shOomina nIikwankondo osha tulapo oodola oomilliona N$6,06 okufala omalusheno komikunda moshitopolwa shoka.

Omanga oshikondo shEpopilo negameno lyoshigwana otashi tungupo osasiona yopolisi pOngha oshowo omahala gokukala aapolisi moshitopolwa shika unene tuu mboka haya longele pomiyelo dhuupitilo wopoongamba.Iilonga ayihe mbika otayi pula konyala oodola oomilliona dhi vule N$32. Oshikondo shIikwameni nIiyelo yokoongamba  otashi tungu ombelewa yoshitopolwa mOhangwena koshimaliwa shoodola oomilliona N$1,75.

Oshikondo shIikwafabulika oshi itulila oomilliona dhoodola N$20 okutula miilonga opolohalama yokudhikapo omahala goofabulika, oshowo okutonatela edhikopo lyehala lyokuhambulila iilongomwa mbyoka tayi vulu okutuminwa pondje koodola oomilliona N$19.

Omolwokulongekidha evi opo pu vule  okutungwa, Oshikondo Shehumokomeho kOmikunda oshowo Iilando ,iimaliwa yoomilliona dhoodola N$57 odhi ikalekelelwa iilonga mbika ta yi ka longwa pOndobe, Omungwelume, Ongenga, Ongha nEndola. Oshikwawo iilonga yokutulapo omayakulo gopamuni moondoolopa Helao Nafidi ,Eenhana oshowo pOkongo ota yi tsikile.

Oshikondo shUunamapya otashi ka longitha oomilliona dhoodola $90,96 moshinima shewiliko lyuuniimuna , uundjolowele wiimuna oshowo wiimeno,nokutalela iilongomwa yiimeno uuna mbika tayi piti pomiyelo dhopoongamba okuza pondje yoshilongo.Iimaliwa mbika otayi ka longithwa wo okutungapo omatungo ngaashi uupangelo wiinamwenyo, iigandhi  yokupungula iilya, oombelewa oshowo omahala gokulala, gaanambelewa.

 

 

Etitano kehe Kundana ote ku etele ehokololo kombinga yelongitho lyiimaliwa yehumokomeho moshilongo, pambo lyiimaliwa yomumvo gwiimaliwa 2015/2016. Ehokololo ndika otali ulike nkene iimaliwa mbika ye yo komeho ta yi longithwa miitopolwa  kiikondo ayihe yepangelo.

Omiyalu ndhoka dha pewa iitopolwa ayihe 14 membo lyiimaliwa 2015/16 oyo mbika.

 1. Khomas ooN$2,734 oobilliona
 2. Erongo ooN$1,02 obilliona
 3. //Karas ooN$969,325 oomilliona
 4. Otjozodjupa ooN$857,345 oomilliona
 5. Oshana ooN$680,206 oomilliona
 6. Oshikoto ooN$604,085 oomilliona
 7. Omusati ooN$601,242 oomilliona
 8. Omaheke ooN$597,360 oomilliona
 9. Zambezi ooN$580,318 oomilliona
 10. Ohangwena ooN$579,570 oomilliona
 11. Hardap ooN$509,231 oomilliona
 12. Kunene ooN$463,906 oomilliona
 13. Kavango East ooN$375,894 oomilliona
 14. Kavango West ooN$326,723 oomilliona

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here