Okwaa na iilonga hasho ehulilo lyuuyuni

0
584

 

OKAKU – Konyala aagundjuka oyendji shampa ya ndopa oku mana eilongo lyawo ohaya kala ye wete kutya onkalamwenyo opo ashike ya hulila mpoka na itaya vulu okuya komeho.

Yamwe yomaagundjuka ohaya kambadhala okwi ilongela kuyo yene yo ya monepo shoka ta ya ikwathele oshowo okukwatha aakuluntu yawo. Albertina Shilikomwenyo ogumwe gomaagundjuka  mbaka gomoshikandjohogololo Okaku moshitopolwa shaShana Hangwena.Nguka ina mwena ihe oti ilongele mwene.

Shilikomwenyo nonande ali a hulile owala mondondo ontimulongo (grade 10), konima sho a ndopa okwa li a mono kutya ita vulu a kale megumbo a mwena omanga ena oonkondo ta vulu okwiinyangela yemwene. “ Ondali nda tokola ndi ka konge iilonga yomomagumbo ngame ndi kale tandi monopo okashona kandje oshoka ohaku tiwa omutumba ihagu etasha, onda kala noku longa ngame te tonatele aanona womuhona gwandje, omanga handi longo megumbo moka onda kala tandi kondjitha iilongwa yandje opo ando ndi adhe iitsa mbyoka tayi vulu oku fala ndje kondondo onti11,” Shilikomwenyo ta popi ngaaka.

Nonande a kala ta kondjitha ngaaka inaka pondolawe a adhe iitsa mbyoka no ta ti oshimaliwa shoka a li ha mono pethimbo ha longo megumbo moka osha li oshishona noonkondo, okwali eethapo iilonga mbyoka nokwa kala ha longo mositola yaaChiina.  Ta hokolola kutya  okwa kala ta longo nelalakano opo a gongele oshimaliwa ye a topepo nande ongeshefa ye ndjoka tayi vulu okumu kwathela monkalamwenyo ye.

Shilikomwenyo okwali a totopo oproyeka mOkaku mono a kala ta telekele uunona wuuthigwa nuuyambidhidhwa osopa ndjono hawuli ngele wa zi kootundi. Okwa kala woo tewu pukulula miilongadhalwa yawo yoskola, noku wu pa omayele nomadhiladhilo taga tungu opo wu vule okuya komeho noonkalamwenyo dhawo nonande owundji ka wuna aavali yawo.

“Ondali ndayi muule womadhiladhilo nonda mono kutya onda pumbwa okutotopa oshikunino shandje mono te kala he kunumo iiyimati omiti ndhono hadhizi iiyimati tayi vulu okulandithwa yo yi etele ndje sha,oshikunino shandje osha humu komeho nonda kwathelwa kaanamukunda mboka ya kala taya tsu ndje omukumo opo ndiye komeho nomadhiladhilo gandje ngame ndaa ga ethele pevi,” Ta tsikileko ngaaka.

Molwaashoka omugundjuka nguka okwa kala olundji nopendji ha gongala mongundu yaagundjuka yomoshitopolwa shaShana, okwa li a mono ompito mo2010 opo aye koChiina ye eki igwedheleko kuunongo nokontseyo ye ndjoka ena kombinga yUunamapya nUunafaalama. Ta ti okwa li iilongoko oshindji noshali shemu kwatha opo a ye komeho nomadhiladhilo ge.

Pethimbo ndino Shilikomwenyo okuna oshikunino she mono ha monomo oshimaliwa ta vulu okwiikwathela, okuna aaniilonga yeli yaali mbono haye mu kwathele mokutekela iimeno oshowo okuteya pethimbo ya  mona iiyimati. Okwa kumagidha aagundjuka mboka inaaya hala okwiilongela ya kuthe onkatu ngaashingeyi , yo ya kale nokunyangadhala ya vule ku yambulapo oonkalamwenyo dhawo. Ta ti okwaa na onzapo monkalamwenyo yomuntu ita shiti ehulilo lyuuyuni ashike omuntu oye tuu ngoka ota vulu okulonga iilonga yilwe nenge oyo paungomba.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here