Omagumbo 26 ga gandjwa kooyene mOmuthiya

0
1426

 

OMUTHIYA – Konima sho a ulikwa opo a kale omunani oshwo omugameni gwehangano lyo Shack Dwellers Federation mo Namibia (SDFN) Monica Geingos omunyekadhi gwoshilongo , okwa li a gandja omagumbo omi-26 kooyene pambelewa mOmuthiya moshitopolwa shaShikoto mEtitano lya ziko.

Ehangano ndika lyo SDFN olya totwapo nelalakano opo li gandje ompito kaaniiyemo iishona ya vule nayo okutunga omagumbo gawo, yo ya kale ya mona omalukalwa taga opalele.  Ofederation ndjino oyina iilyo konyala oshilongo ashihe, nomiitopolwa ayihe yili 14.

Pethimbo ta gandja omagumbo ngaka Geingos okwa pandula iilyo yehangano sho tayi longo muukumwe opo ya vule oku hololapo omagumbo gawo.  “SDFN ehangano ndyono lina oonkondo no tali tsikile nokukwatha ayehe mbono yaana iilonga, naamboka haya mono iiyemo iishona lela , mbono itaaya vulu okumona omikuli dhopombanda ya vule oku tunga omagumbo gawo,” Geingos ta ti.

Omunani Geingos okwa kumike ayehe mboka yaana omalukalwa ya longithe ompito ndji noku ninga iilyo yehangano opo ya vule kwiimonena omalukalwa gawo, yo ya kale ya manguluka. Teya indile ya kale taya gongala piigongi yo yi ilongeleko noku tseya woo oshindji kombinga yofederation ndjika tayi kwathele oyendji.

Ngono ali a popi pepatululo lyomagumbo Ominista yomapendulepo gokomikunda nomoondoolopa, Sophia Shaningwa eshi yelitha kutya sigo oompaka epangelo olya gandja oshimaliwa shoomiliona 23.1 kehangano ndika, no tali ka kala lya gandja oomiliona 7.5 omvula ndjika opo ku yambidhidhwe aatungagumbo mbaka taya kambadhala.

“Epangelo lyetu olyi ilongekidha ethimbo kehe okuyambulapo oonkalamwenyo dhaaNamibia ayehe, ongele okukondjitha oluhepo, okuya monena iikulya nokuya kwatha komukalo kehe tali vulu, nonande epangelo itali vulu oku adha ayihe mbika olyo alike otwa pumbwa elongelo kumwe naakwashigwana ayehe, tse tu shunithe pevi onkalo yoluhepo nuuthigona moshilongo shetu,” Shaningwa ta ti ngaaka.

Ooyene yomagumbo oyali ya pewa iipatululo yawo. Benedictus Namboga ngono oye ali a pewa iipatululo yegumbo lye tango okwali a nyanyukwa noonkondo nokwa pandula ofederationa ndjoka yemu kwathele.

Etitano ndyoka Geingos okwali a tula miilonga iilonga yomagumbo gaheyali ngoka taga tamekwa okutungwa mOmuthiya , no kwa kwashilipaleke kutya ayihe otayi ka enda nawa nomelongelokumwe. Ta kumike ayehe opo ya longe neitulemo.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here