Oontamanana dhuulithilo pokati kaaKunene naaMusati dha mwena

0
422

 

Outapi-Oshigongi shokuhangukununa sha ningilwe mbala mbala  osha mweneke oontamanana kombinga yuulithilo ndhoka dha li pokati komalelo gopahedhi lyOtjijeura moshitopolwa sha Kunene naandyoka lyUukwaluudhi mOmusati.

Oonkalankongo odha holoka sho aaniimuna taya kondjele okulitha iimuna yawo pehala ndyoka eshona lya thigalapo nuulithilo sha landula oluteni lwonuumvo.

Elelo lyopamuthigululwakalo lyUukwaluudhi olya kala noku lundila elelo lyopahedhi lyOtjijeura kutya ndyoka ihali landula omautho ngele tashiya poku konga uulithilo moshitopolwa shUukwaluudhi.Ndele elelo lyOtjijeura olya kala noku popya kutya uuthemba woku litha iimuna pehala mpoka itau vulu okukundathanwa pwaana oonkundathana  kombinga yoongamba pokati kiitopolwa yopamuthigulullwakalo mbyoka.Oshoka elelo lyOtjijeura oli uvite kutya oongamba ndhoka inadhi tendwa nawa , onkene aaniimuna yawo inaya pumbwa okupula uuthemba wokulitha iimuna mehala ndyoka ya talako lili kohi yewiliko lyawo.

Poshigongi oshiwike shika pOutapi oongoloneya gwa Kunene, Angelika Muharukua na Erginus Endjala gwaMusati pamwe nomuwiliki gwopahedhi gUukwambi, Ndilimani Iipumbu, ngoka oye omunashipundi gwopevi Gwolutu lwaawiliki yopamuthigululwakalo kuumbangalantu oye shi pondola okuhangukununa mbaka opo ya tse kumwe.

Moonkundathana ndhika omwa uvathanwa kutya omalelo ngaka gaali  otaga ka thikamekapo okangundu hoka taka ka kandulapo eshongo lina sha nuulithilo. Ko haka ota ka ka tulapo omautho nomalongekidho nkene omalelo ngaka taga kala noku kwathathana uuna pena oluteni ngaashika nduka lwonuumvo.

“Ngele oonkalankongo nomahilathano gena sha nevi ina ga ungaungwa nago nuukeka otashi vulika ngaka ga fale miita yopashigwana. Dhimbulukweni kutya tseni yamwe tuli megumbo limwe” osho Endjala a londodha pethimbo a galikana omalelo ngaka gaali ga longe neidhidhimiko uuna taga ungaunga noontamanana  dhi nasha nevi.

“Ina mu shunitha aantu komahala hoka kwaana iikulya, ndele shoka muna okuninga osho oku ya tembudhila komahala hoka kuna  uulithilo wuli hwepo,” Muharukua a indile.

Oshigongi osha tokola wo okangundu hoka ka soshimpwiyu kutya uuna aanafaalama taya ka litha mehala lili kohi yewiliko lyopuushiinda ya konge epitikilo kewiliko lyopahedhi lyoshitopolwa shoka moka yo taya ka litha iimuna yawo.

Okwa li wo kwa tokolwa kutya nando uulithilo owa ninga uupyakadhi , okangundu na ka tale wo kiilanduli yokulitha iimuna momahala gomakuti ga gamenwa, moka aasita yiimuna oshowo iimuna yawo tayi vulu okukala moshiponga shiikwakuti.

Oongoloneya mbali odha kumagidha nokuguna omalelo ngoka gaali gopamuthigululwakalo gi iyageke okukundathana iipambele yoongamba miigongi , ya ti mbika ota yi kundathanwa nale pondondo yopashigwana.

Elenga Enene Ndilimani Iipumbu gUukwambi nomupevi nashipundi gwongundu yaaleli yopamuthigululwakalo  muumbangalantu okwa indile opo omalelo ngaka gaali ga kalekepo ombili mokati kaantu yago.

“Ngele katuna ombili , oshigwana nenge aantu yetu ita ya kala nombili,” Iipumbu a ti.

Iipumbu okwa pe aawiliki mbaka omayele kutya yaa kale taya tala kutya olye talitha iimuna ye mehala lyalye , ndele ya tale nkene aaniimuna taya kwathwa omolwoluteni ndoka luliko ngashingeyi.

Oshigongi oshikwawo osha thanekwa oku ka ningwa  mbala pOpuwo okukundathana oshikumungu osho tuu shoka. Ngoloneya Muharukua okwa gunu omalelo ngaka gaali a ti ina ya tindilathana uulithilo. A ti uuna omunafaalama a pumbwa okutembudhilwa kehala hoka kuna uulithilo wa gwana , omunafaalama ngoka na kwathelwe oshowo na taambwe opo a vule okuhupitha iimuna  ye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here