Oshikukuta nondjala yiimuna ya geye

0
412

 

OMUTSEGONIME – Aaniimuna oyendji moshilongo oyena omalimbililo molwaasho taya kanitha iimuna yawo. Okwali kwa kundanekwa iimuna oyindji ya tameka nale ta yi si tashi etithwa kondjala ndjoka ya geya noonkondo.

Okwa konekiwa iimuna unene oongombe tadhi itsuwa ashike momalundu dhasa naantu oya kanitha omukumo. Yamwe yomoshikandjohogololo Omuthiya oyali ya hokolola kutya oya kanitha oongombe odhindji noyena eikwatopomutima kutya pamwe iigunda yawo otayi ka thigwa owala ya yela.

Konima yoku endaenda  miikandjohogololo ya yoolokathana moshitopolwa shaShikoto otwali twa mono kutya omukundu nguka gwiimuna ta yi si oguli iikandjohogololo ayihe, nuuyuni awuhe owuli mompumbwe yiikulya oshowo yomeya giimuna. Yamwe taya hokolola kutya enota olye ya konima sho omvula inaayi tula omata ga gwana nuumvo pevi, shono she etitha opo nomomalundu mu kale mwaana oomwiidhi niikulya yiimuna.

Omalutu giimuna oyindji oga  thithonoka no tayi kanitha uukolele oshoka momalundu kamu nawe iikulya ya gwanena. “ Oyendji yomaaniimuna mboka katuna iimaliwa yokulandela iimuna yetu iikulya otatu mono iihuna notwa nyengwa konkalo yiimuna yetu mbyoka tayi kanitha uukolele , ashike nande oongawo otuna omukumo kutya pamwe mbyoka tayi hupupo otayi ka adha tuu koshikogo yo yi hupe yi vule okutu kwathela,” Ta ya gwedhapo ngaaka.

Iimuna oyindji ohayi kala owala tayi tumbwa esiku nesiku na yimwe mbyoka ta yi si kayina aayuyi aantu ohaya etha owala yi ole, yo yimwe ohayi itsuwa owala ya sa nale. Aaniimuna oya holola onkumwe yawo nonande ya ulike omukumo gwawo taya ti pamwe omvula otayi ka loka ngaa yo iimuna mbyoka inaa yi sa yi hupe yo yi vule yi adhe koshikogo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here