Ovanangeshefa veli 17 va mona omavatelo

0
1554

 

Lüderitz – Ombelewa ya kansela woshikandjohoololwa sha !Nami#nus  oya yandja omavatelo ongushu yoshimaliwa shifike N$70 000, kovanangeshefa vopetameko veli 17.

Ovanangeshefa ovapewa omashina okuhondja, omashina okuxwikila, ee freezer nomafiya okuteleka, eembiya dokuteleka oshoyo oilongifo yomo Salon.

Omunangeshefa umwe omukalimo womo Aus okwa pewa oilongifo yokukaninga oprojeka yokumhuna eexuxwa yongushu ifike poN$20 000. Ombelewa yoshikandjohoololwa oya vatela yoo ombelewa yovanhu ovo vena oulema moku vafutila opo va tulilwe mo otelephona mombelewa omo hava longele, oshoyo eshina lokuprinta.

Ovo hava teleke osopa peengeleka da yooloka modoolopa noku topolela ovo veli momhumbwe yeendja, navo yo ova pewa omakutu oufila opo vaka twikile nomukumo okupalula ovo veli momhumbwe yeendja modoolopa ya Lüderitz.

Sipola Shihepo umwepo, womwaavo va pewa omashina okuhondja, okwa pandula ombelewa ya Kansela woshikandjohoololwa eshi ye va yambidida opo va dule okuyambulapo eengeshefa davo modoolopa.

Kansela woshikandjohoololwa sha !Nami#nus Jan Scholtz okwa twa omukumo ovanelao ava vamona omakwafelo okudilila mombelewa yaye odula ei,  va longe noudiinini opo va dule okuyambulapo eengeshefa davo, voo va dule okukufako komwaalu wokuhena oilonga modoolopa.

Odula yadjako ombelewa yoshikandjohoololwa sha !Nami#nus oya landelele ovakalimo vomo Area 7 mo Lüderitz oukefa volusheno vongushu yee N$90 000.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here