Peter Ondume yomomufitu: Iilonga tumo koShaanda

0
513

 

 

Mu Auguste 1985 onda yi nokambesa kOshaanda nda pitile mOshomeya. Sho nda thiki mondoolopa ndjoka onda yi kegumbo lya Matheus. Nguka onde mu tseyithwa ku hailwa Nanyemba pethimbo twa pitile mOshaanda lwopetameko lyomumvo 1985 omanga twa li mondjila okuya koLiindili. Matheus okwa li eshi ndje kutya ngame omukwiita gwoPLAN. Okwa li ena ontseyo kombinga yaakwiita mbaka oshoka okwa longa nayo ethimbo ele muumbangalantu woshilongo. Onkene onda li  nde mu inekela no kandali nda limbililwa kutya ota vulu okugamena ndje oshowo oku kwatha ndje uuna iinakugwanithwa yandje tayi pumbwa ekwatho lye.

Etalelopo lyandje kOshaanda olya li tali lalakanene oku mona aantu mboka ngame tandi ka hogolola opo ya ninge aakwiita yoguerrilla yomiilando. Oshikwawo onda li mOshaanda okundaadha ookamba dhomutondi. Oshaanda pethimbo  ndyoka oshali ondoolopa yuudha omatanga gaakwiita yomutondi. Omolwonkalo ndjika ondoolopa ndjika kaya li ehala lyomuntu waa shi shoka to ningi. Oya li wo yuudha mboka haya longele kumwe nomutondi okulopota mboka taya fekele  nokutya mbaka ngiika aakwiita yoPLAN.

Hailwa Matheus okwa li a lombwelwa nawa  opo kaa popye nando osha kombinga yekwatathano lyandje nehangano ekondjelimanguluko SWAPO. Okwa kumagidhwa opo kee shi popye nando okulye, kutya nee omuntu ngoka okwe mu inekela nawa shi thike peni. Shoka sha li oshiwanawa ooshika kutya pethimbo ndyoka efolo lye okwa li eli kOwambo. Okwa li ashike eli megumbo nomwanamati ngoka ha yi kosikola omutenya aguhe onkene kapwali ompito opo andola ndi lopotwe kaapangeli.

Molwashoka onda kala nokulonga ongame awike, onda li ndina okulongitha oondunge nomakoto gandje mokulonga iinakugwanithwa yandje. Oshilongatumo shika oshipe no inashi longwa nale.

Pethimbo lyokukala mOshaanda  onda kala ethimbo olindji naakalimo yomondoolopa ndjoka, mboka pakutala kwandje tandi vulu oku ka dheula opo ya  ninge aakwiita yoguerrilla miilando.

Onda kala wo tandi tala omahala ngoka ga weya ngele tashiya moku kaga ponokola okulongitha aakwiita yoguerrilla yomiilando. Onda li nda kwatathana naakalimo yamwe yomondoolopa ndjika mwakwatelwa yamwe mboka haya longele omutondi.

Mokukala kwandje mOshaanda  onda kala tandi inyenge no inaandi holama nenge ndi dhimbwe shoka she enditha ndje aawe, kandali nda hala okukengelela iita yemanguluko. Manga tandi dhingoloka mOshaanda onda mono wo ompito okutalelapo okamba ndjoka onene yaakwiita yomutondi. Onda konene ndjika noku mona nkene ya thikama po oshowo nkene ndjika ya gamenwa. Oya li ya kundukwa komavi nokombannda yago okwa tulwa oondhalate dhomakwega, oolamba oonene dhokuminikila uusiku oshowo ooshungo dhokulangela moka hamu kala aakwiita taya tala ngele opena aatondi yawo ya hala oku ya homona. Ethimbo lyotango sho nda li nda talelepo okamba ndjika onda popile nomukwiita gumwe ngoka a li uulike kutya okwa vulwa iita, oshoka sho nde mu lombwele kutya otandi kongo iilonga okwa ti inashi pumbiwa ndi ye miilonga mbyoka oshoka ooterroresa dhoSWAPo odha li tadhi dhipaga aantu  esiku kehe. Okwa li ishewe a pendje omayele kutya ngele onda hala iilonga nandi ye meni lyokamba ndika popye nomuwiliki gwokamba, oshoka ye ha ye ha kutu aantu miilonga. Sho nda popi nomukwiita nguka onda koneke kutya nguka okwa sholola  nenge okwa kanitha  omukumo oku sinda aakwiita yoPLAN. Shoka ndi ilongo okuza komukwiita nguka ooshika kutya ooholo dhoondjembo dho PLAN odha li tadhi tapateke noonkondo onkene omukwiita nguka kali ta popile nando omuntu a joine  aakwiita yomukolonyeki.

Pokamba onda koneke kutya aantu oya li ta ya yimo itaa ya pulwa uumutse oshowo itaa ya hadhwa nenge omaloli ta ga yimo no inaaga hadhwa nando.

Oshaanda onde shi thigipo ndina eiyuvo ewanawa.

Onda shuna kOwambo no nda ka kala komukunda Enolyexaya moka nda li nda dhiladhila okutunga egumbo lyandje ngele shika osha pitikwa kaawiliki yandje aanene. Edhiladhilo olya li kutya otandi kala nehala ndyoka tandi vulu oku ithana opo paandjetu, ndi shiwikepo kaakalimo yaamoka okuyeleka nopethimbo ndyoka sho nda kala aluhe noku enda noku kala mpaka ngame tandi ka uhala mpeyaka nopwaana ehala lyaaluhe

Mu Desemba 1985 otwa tsakanene na Hailwa Mupupa pOshipumbu sho Mugongo ngaashi twali tu uvathana. Otwa hokolelathana  onkalo  yegameno moshilongo oshowo iinakugwanithwa mbyoka twa pewa kaawiliki yetu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here