Aagundjuka hedheni pOmuwa

0
466

 

ONDANGWA – Naftal Amutoko ngoka a tseyika nawa koyendji ongomwiimbi goondjimbo dhopambepo okwa gandja etumwalaka lyowina kaagundjuka yonena. Amutoko ngoka ati onkalo tayi limbilike moka yamwe yomaagundjuka taya mwenya oye mu thiminike opo eya kumike ya galukile kOmuwa.

Amutoko ta ti aagundjuka oyendji iha ya gongala we poohapu dhaKalunga  omanga yamwe yi ininga ookakombo ilitha kanzi igalula shono ta ti ka shina elago mokukalamwenyo komugundjuka oye tuu nguka.

“Aagundjuka natu etheni oku longa uuwinayi, okulongitha iingangamithi nomalovu sha pitilila, onda hala ndi mu indile opo mu hedhe poohapu dhaKalunga ne mu kale muna ohole nohokwe yoondjimbo dhopambepo, tu kaleni aluhe tu holathane ongomuntu namumwayina, tse  tu ikaleke kokule niinima mbyoka yaali pahalo lyaKalunga,” Amutoko ta ti ngaaka.

Ta gwedhapo kutya okuuva nayi unene moku tala unene momalongeloKalunga , sho aagundjuka oyendji yaamo yi  ininga ashike aashunimonima naaluhe omalongeloKalunga otaga kwatelwa komeho kaakulupe, ta ti oya hedha kokule nuukwambepo noya lambalala yuuyuni mbyoka kaa yina shilonga no ta yi hulupo.

“Otundji yomaagundjuka otwa ya unene kokule noohapu dhaKalunga nonande twa za momagumbo gaakriste, otwa hedha kokule nuukwambepo unene tuu yeitaalo moka twa shashelwa notwa kolekelwa, tu hedheni poompadhi dhOmuwa, tse tu kale aluhe hatu holoka komalongeloKalunga noku longa shoka sho opalela Kalunga,” Ta gwedhapo.

Okwa tsikileko ta kumagidha aagundjuka ya tameke oku gandja etumwalaka tali pitile moondjimbo dhopambepo, yo ya kale noku pwilikina oondjimbo oshoka mudho omuna ehungomwenyo lyomuntu. Teya indile ya kale woo nokuholoka kootundimbiimbeli, kiigongi yaagundjuka oshowo moongundu dhomalwiimbo, yo ya kale haya hangana naagundjuka ooyakwawo noya kundathane iinima ya pamba uukriste mono omo ya kolekelwa noya shashelwa.

Amutoko teya kumike ya kale yena esimaneko lyaakuluntu ngaashi oshipango oshitine ta shiti ‘ Simaneka ho nanyoko opo wu kale nelago nomwenyo omule, noku kwatha aakuluntu mu kehe shoka taya longo, tati naya kale haya landula omakumagidho gaakuluntu. Ta popi woo esimano lyoondjimbo ndhono ta ti ohadhi gandja etumwalaka lyuudhilila nomupulakeni kehe oha kutha mosha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here