Geingob okwa hala elongo lyoshali kiiputudhilo yopombanda

0
343

 

Windhoek-Omuperesidente Hage Geingob okwa pula epangelo opo li ethepo omukalo gwoku gandja omikuli kaanasikola mboka ta ya ilongo miiputudhilo yopombanda.

Omukalo gwomikuli dho kwiilongitha,Geingob okwa ti otagu fala aailongi mbaka moongunga konima ashike sho mbaka ya piti omanongelo gawo.

Omutse gwoshilongo ogwa thaneke omukalo nguka gwoongunga gu pingenwepo kwaangoka gwiimaliwa yokwiilongitha ta yi gandjwa omagano,nomwiilongi inaa tegelelwa oku shunitha iimaliwa mbika.Omuperesidente Geingob okwi itaala kutya uuna aailongi ya piti otaya ka tameka okugongela eliko pehala lyokuningina menono lyoongunga ngaashi osho shi li ngashingeyi uuna ye na okushunitha iimaliwa mbyoka ya hehelele okuza koshiketha shoku yambidhidha aailongi.

Geingob okwa ulike koshiningwanima shimwe sho aailongi ya li yena oongunga dhepangelo dhoodola oomilliona konyala omathele gatatu.Oshinima shika osho a hala shi yandwe moku etapo omukalo omupe gwiimaliwa yokwiilonga molupe lwomagano,kokutya iimaliwa mbika ina yi pumbwa okushunithwa.

“Okuya komeho otwa pumbwa oku ethapo omukalo gwomikuli opo tu tameke okugandja iimaliwa itaa yi shunithwa.Omukalo nguka gomikuli ka gwa liko nale ogwa etwapo komuntu gwontumba.Otuna okupa aanona iimaliwa yoku ilongitha itaa yi shunithwa,opo mbaka yaa gwile moongunga konima yoku mana omailongo gawo”osho Geingob a ndungike.   Omathaneko gOmuperesidende Geingob otaga tsu kumwe noonkambadhala dha manamo tadhi ningwa okukondjitha oluhepo moshilongo.

Pethimbo ndika iilongwa ayihe momanongelo gopombanda kashina mbudhi kutya mbika oya simana shithike peni ohayi longwa ashike uuna aanasikola ye yi futile, ya futa iimaliwa yokulongwa oshowo iifuta yilwe.

Aalongwa oyendji mboka yena iitsa 25 okuuka pombanda noya taambwa miiputudhilo yopombanda oyena ompito okupewa omikuli okuza kehangano lyokugandja omikuli kaanasikola ngaashi hali fupipikwa NSFAF. Ndele nee omikuli ndhika odhina ondilo koo na kudhi taamba  oshoka uuna ya mana eilongo lyawo oyena okushunithako iimaliwa mbyoka.

Omutse gwOshilongo ngoka gwa popi ndhika pethimbo gwa egululile oshigongi shopashigwana kombinga ye andjaganeko lyuuyamba neliko oshowo okutidhapo oluhepo moWindhoek oshiwike shika ogwa endulula kutya elongo olyo osheenditho shoku etela oshigwana uuthike pamwe.

“Otwa kuthapo iifuta mooprimasikola omumvo 2012, nonuumvo otatu ka  eta elongo lyopaseko itaali futilwa. Pethimbo wo ndika  omanongelo gopombanda moshilongo ohaga pewa iimaliwa ye yambidhidho okuza kepangelo, shoka tashi ti oopelesenda 80 dhiimaliwa mbyoka omanongelo ngaka haga longitha oha yi futwa kepangelo. Aanasikola momanongelo ngaka ohaya mono uuwanawa okuza ku NSFAF”osho Geingob uulike.

Poshigongi opo tuu mpoka Omunani gwa Namibia okwa longitha ompito ndjoka okugamena euvaneko lye okugandja ooperesenda 20 dhondjambi ye koshiketha shuunasikola waanona mboka ya hepa, nelalakano enene okukondjitha uuthigona.

Euvaneko ndika lya Geingob okwa li lya taambwako nomadhiladhilo ga yooloka mokati koshigwana, mokati kaamboka muna aanapolitika yoongundu itaadhi wilike ya  gandja uusama kwaashika omanga yamwe oya gandja olupandu nomukumo molweuvaneko ndi.

“Uupyakadhi woye owa shike? Kayi shi ondjambi yoye. Ngame inandi pula yoye. Otandi popi kombinga yondjambi yandje. Omuntu ota ti Ngame otandi ka gandja ooperesenda 20 dhondjambi ye, ngoye toti omolwashike itoo gandja ooperesenda 50 dhaandjoka?Mbika ka yi shi iimaliwa yaafendeli, mbika oyandje. Onkene alikana ethiindje” osho Geingob a indile.Okwa ti oku shishi kutya oyendji yaamboka haya mono oondjambi ohaya kwathele shinene moku kondjitha oluhepo momazimo gawo omanene ga taandela oshowo moshigwana, kutya omo ku gandja iipalutha, omahala gokukala, nenge okufuta iimaliwa yosikola.

“Nangame ohandi longo wo ngaaka  ongo he nahekulu yaakwetu.Ihe edhiladhilo oku kwathela yalwe mboka yaashi aakwetukwetu, kokutya aayeni, olyo ethaneko nda hala oku humitha komeho li mene mutse oshigwana okuyambulapo mboka taya nyengwa naamboka yaana elago ngaashi tse.Kashinasha nokutya ingapi omuntu to gandja ihe shoka shasimana osho ekankameno lyokugandja. Ishewe omuntu oto vulu wo okugandja molupe lwaashi pashimaliwa. Otuna okupitika ombepo yaHarambee yi mene mutse omolwuuwana waNamibia ayehe,’ osho a ti.

Harambee osho omukalo moka oshigwana tashi ikwathele, tashi ti moshiSwahili oku endela pamwe nenge okulongela pamwe , okuuka ombinga yimwe, nedhiladhilo  limwe.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here