Ileni Mwiitaleleko ota humu komeho

0
347

ONIIPA – Ongundu yakiintu ya hangana mbono yena uulema womeho oya tokolo opo yaaha pitike uulema mbuka uye iilonga nenge oonkalamwenyo dhawo moshipala.

Oproyeka ha yi ithanwa Ileni Mwiitaleleko ohayi wilikwa kaakiintu oyendji yomuyo oomboka yena uulema womeho, ano ihaa ya monoko nawa.

Iilonga mbika ya Ileni Mwiitaleleko oya totelwapo owina omumvo 1993, ya ningilwa aakiintu mboka yeli momagumbo ihaaya monoko, nelalakano opo ya hangane yo ya kale yeli mongundu yimwe.  Oproyeka ndjika sho ya totwapo iilyo yayo oya kala ha yi gongalele momwandi yo iilyo mbika ta yi tungathana nokutopolelathana ontseyo nuunongo.

Kuku Frieda Kulula moproyeka mu ka okwa kalamo manga opo tayi totwapo. Gwakulula okwa ti oya tamekele niilyo yili 10, mono mbaka ya kala ha ya tungu oontungwa dhawo , yo ta ya imbi oondjimbo woo. “Otwa kala noku pula ekwatho kepangelo opo ando litu tungile ongulu mono ta tu kala ha longele mo ku tunga oontungwa dhetu. Omumvo 2006 otwali twa tungilwa ongulu muka tuli nena no hatu longelemo iilonga yetu yokutunga oontungwa, omalilo oshowo oongalo,” Gwakulula ta ti ngaaka.

Aanuulema mbano oya holola kutya nonande ya kale yena uulema womeho shono itashi ya imbi ya longe iilonga yawo ngaashi mboka haya monoko haya longo. Oontungwa dhawo ndhoka haya tungu ohaye dhi landithapo opo yi imonenepo okashona kawo yo ya vule ya hume komeho nawa.

Cynthia Streltzov omwiiyambi okuziilila ko Peace Corp oye ta tonatele endiki lyoproyeka ya Ileni Mwiitalelepo pOniipa. Streltzov okwa ti ka shishi oshipu okulonga naanuulema yomeho na unene sho ihuu uvuko elaka lyOshiwambo , ashike ota ti aakiintu mbaka oyi itulamo moku tunga oontungwa dhawo naaluhe ohaya uhala ta ya tungu, yo ta ya imbi oondjimbo dhawo ndhoka ye hole.

Oye na po wo oshikunino mono ya kuna iiyimati mbyono ethimbo limwe ngele oya mona omeya ga gwana ha yi imi nawa yo ta ye yi landithapo, yo taya monopo sha shoka taya ikwatha moproyeka yawo moka. Oyali woo ya pewa omakwatho gomashina gokuhondja kehangano lya Mutual Federal kOshakati.

Pu Ileni Mwiitaleleko otapu adhika oondunda dhaayenda, ondunda yokuningila iigongi, iipundi oshowo iitafula mbyono tayi vulu oku hehelwa kwaamboka ya hala oku ka longithako, yo iimaliwa mbyoka ya futwa molwomayakulo nga oha yi kwathele aakiintu mbaka mo proyeka yawo. Pethimbo ndika oprojeka ndjika oyi na iilyo yili  omugoyi na ayihe opo hayi zi pehala ndyoka.

Disability1 Disability2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here