Peter Ondume yomomufitu: Okugwila miikaha yomutondi nokumonithwa iihuna

0
522
Peter Jungle Fighter

 

 

Onda tokola okuya kOmbaye mesiku lyotango lya Mai 1986. Esiku ndyoka onda thigipo Ehafo ongula onene okupitila mOshipumbu sho Mugongo, mpoka Tate Simon Daniel a pendje olefa mehauto lye lyoFoota lwopotundi ontimugoyi. Okwa etelele ndje  eta helulile ndje popepi nuukamba wopuShipepe mboka wu li kooha dhondjila onene yopokati kOndangwa nOngwediva. Mpaka onda tegelele uumbesa okuza kOshakati opo wu faalele ndje kOndangwa ndika konge uumbesa okuya kOmbaye.

Konima yominute omilongo 30 okwa zi okambesa kuuka kOndangwa. Onde ka lefe no ka thikama, ihe sho nda egulula omweelo onda adhamo aakwiita yane yoKoevoet. Mbaka oya li ya homata oondjembo dhawo dholudhi lwo R-4 yo ishewe oya zala omizalo dhawo dhopakwiita. Kandali ndina ompito yimwe yaashi ndjoka yoku londa mokambesa, oshoka ngele onda tindile nena ngiika ando shika osha eta omaipulo ogendji kutya omolwashike inaandi hala okulonda mokambesa unene miilyo mbyoka yo Koevoet.

Onda kuutumba poshipundi shoka sha li popepi nomweelo noku yanda oku enda nda thikama opo ndaa konenenwe kaayendanandjila ooyakwetu.

Onda li nda kuutumba popepi nomukwiita gumwe gwoKoevoet nonando ka twali twa taalelathana. Ihe pethimbo  ndyoka kandali ndina ko nasha naamboka oshoka  ngame onda li ndina okamutse kandje, kutya nee mbaka oya  pula ndje nena ngame otandi ya pe omaukwatya gandje.Sho nda konene iilyo yoKoevoet mbyoka ya li popepi nangame  onda ndhindhilike kutya kandi shipo nando oshimwe  oshowo ngiika ngame onda li wo omukwiilongo ku yo.

Konima sho tweendeko oshinano shookilometa ne otwa adha omaCaspirs ga thikama mooha dhondjila kuuzilo kashona ashike  nuundingosho wOpoto shaashi kokule naamboka wopu Shipepe. Mbaka oya thikameke okambesa ketu ndele sho ya  mono kutya mokambesa omuna yakwawo oyetu etha tu tsikile ondjila, molwashoka okwa li natango oombloka mbali komeho. Aakwiita yoKoevoet mboka ya li moshihauto oya li ya popi kutya otaya kongo “iikulo” mbyoka ya teyapo oopaala dholusheno popepi nuundingosho wopoAdolfi konyala ookilometa ntano okuza pOpoto.

“Otatu ka landula iikulo mbyoka eta tu yi dhipaga ayihe” osho gumwe gwooKoevoeta ndhoka dhali mokambesa a igidha.

Sho nduuvu kutya komeho okuna na natango oobloka mbali dhoKoevoet , onda mono kutya otashi vulika mpoka pu kale nando omukwiita gumwe goPLAN a kwatwa ngaashi Peter Michael. Onda kala nomaipulo onkene sho omufaalelwa gumwe a li ta helukamo nangame onda helukilemo mpoka, tse otwa ende pamwe naanguka tuuka kuumbangalantu. Onda li nda humbata okatasa kandje oshowo oradio yandje.Molwashoka opwa li egumbo limwe moka handi endemo , onda tokola opo ndi ye megumbo ndyoka sigo onkalo yegameno ota yi hwepopala opo ndi vule okutsikila nolweendo lwandje oku ya kOmbaye.Egumbo ndika mwene gwalyo okwa li me Lusia ya Shikumba gwopEkolyaanambo. Nguka okwa li omuyambidhidhi omunene no iha kukuma mekondjelomanguluko.

Megumbo lye onda endamo iikando ine. Sho ngaa nde mu popitha okuza kehale ye okweya eendelela. Ati aakwiita mboka ya teyelepo oopala dholusheno poAdolfi opo ya piti pegumbo lye mpoka onkene otashi vulika oompadhi dhaamboka dhi landulwe onkene shika osha nika oshiponga.

Manga mee Lusia ta hokololele ndje out uvu omidhumo dhomaKasspirs  dhuuka kegumbo ndika omanga aakwiiita yo Koevoet taya kudhile. Mbala onda fala okatasa kandje mondjugo ya mee Lusia. Omanga inaa ndi galukila puyo Omakasspirs oga li nale popepi  negumbo. Sho nda ndhindhilike kutya opena uupyakadhi onda lombwele Lusia kutya ngele oya pulwa ngele oye shi ndje naya tye owala ngame omumwayina opo ndeyapo okuza kOshaanda. Oshikwawo kombinga yoompadhi dhaakwiita yekondjelomanguluko na ya tye yo ina ya mona omuntu oshoka oombwa odha li tadhi gwedha nayi uusiku wa piti.

Manga inaandi mana okupopya ehokololo lyandje iilyo yimwe yoKoevoet oya li nale tayi popi kutya egumbo “Egumbo ndika olina okuyelekwa mwakwatelwa noondjuhwa. Nongele otwa adhamo  omuntu a holama ota tu ke mu yaha”.

Okoevoeta ndjoka ya li ya landula oompadhi oye ya molugumbo.

“Zamo, zamo,tse otatu ka dhipaga kehe gumwe ngele ngoye ito zimo’Ookoevoeta ndhoka dha li dha dhingoloka egumbo osho dha igidha omanga dha londa komaKasspirs.Ookoevoeta ntano ndhoka dheya kutse megumbo , yimwe yomuyo oya ti , “Tangi oterroresa ndjoka tatu kongo oyo ndjika. Ila  thikama ongoye lye? Tse otatu ke ku ulukila nena kutya tse aalumentu yolela.”

Sho ya pula ndje oya li nale taya undula ndje mo megumbo ya kwata ndje kohema yandje , omanga gumwe a li ta dhenge ndje noongonyo momutse.Onda kala nda ngungumana ngaashi shito nonando omadhengo oshowo ehilagulo onda li itaandi vulu oku li idhidhimikila.Onda li ndina oodokumente dhandje adhihe oshikwawo kandali ndina ondjembo  nenge oshinima tashi limbilike. Onda li ndi itaala kutya otashi vulika ya ka ethe ndje . Ndele nani kandali nda nongela kutya moKasspirs omwa li omuntu gumwe ngoka eshi ndje.Iilyo yo Koevoet oya thikameke ndje pooha dhoKasspirs nda taalela okakende okashona , ngaashi ya lombwelwa komuhona gwayo goshilumbu , ngoka a kulukile okathimbo mehauto , ngiika okupopya nomuntu eli meni , opo konima yokathimbo okwa galukamo noku nukila ndje ando komutse, ihe ngame onda zipo mpoka ye noku idhenge pevi.Omutiligane nguka okwa tameke okudhenga ndje molutu noshitako shondjembo ye ta thanga ndje ta pula ndje ndipopye  mpoka pena ondjembo yandje oshowo iilwitho yilwe . Okwa pula ndje opo wo ndi hokolole kutya aakwiita ooyakwetu mboka ya mbomo oopaala dholusheno oyu uka peni.

Manga tandi dhengwa ngaaka ondu uvu sho mbaka taya pula meme Lusia nomwana ngele ngame oterroresa yaandhoka dha teya po opaala dholusheno. Ye okwa tindi a ti  ngame kandishi oterroresa ihe ngame omumwayina ngoka opo ashike nda thiki megumbo moka oku za kOshaanda. Nonando onda patana nokutinda kutya ngame kandishi oterroresa omukwiita gomutiligane ngoka okwa tsikile okudhenga ndje sigo onda tameke tandi kungu ombinzi nokonima onda li itaandi vulu okufudha nawa.Konima yoku dhengwa onda londekwa moKasspirs moka omaako gandje ga mangelwa konima naambaka oya tsikile nokudhenga ndje.Konima onde ki iyadha nda lala kombete , yoshitenda , omaako gandje ge li miiketanga . Nonando onda dhengwa ngaaka onda tsikile oku ipatana kutya ngame oshilyo shoPLAN.

Shoka sheetele ndje omaipulo ooshoka kutya omolwashike mbaka ya kala noku dhenga ndje ya fa yena uuyelele kombinga yandje kutya ngame omukwiita goPLAN. Konima sho nda penduka muuwehame womadhengo Okoevoeta yimwe oya pula ndje kutya omolwashike tandi tindi kutya ngame oshilyo shoPLAN omanga yo ye na uuyelele okushi ulika?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here