Tulongeni iikulya yetu yene

0
384

 

OMUTSE – Kansela gwoshikandjohogololo Omuntele, Sackey Nangula okwa kumike aakwashigwana ya kale noku longa oondya dhawo yene.

Nangula okwa popi ndhika pethimbo a popitha aakwashigwana,pedhimbuluko netyapulo lyesiku lyiikulya muuyuni.

Esiku ndino moshitopolwa shaShikoto olyali lya tyapulilwa noku dhimbulukiwa Olyomakaya ga piti posenda pOmutse moshikandjohogololo Onyaanya.

Esiku lyiikulya muuyuni oha li dhanwa aluhe momasiku 16 gaKotoba, nopethimbo ndino oshitopolwa shaShikoto osha li sheli dhimbulukwa kwatoka.

Kansela Nangula okwa ti elalakano lyesiku ndika lyiikulya oku tala ombinga yesimano lyiikulya, nonkene kuna oku kongwa omikalo dhimwe ndhoka tadhi vulu oku etapo iikulya yilwe ya gwedhwapo.

“ Iikulya oya simana unene moonkalamwenyo dhetu aantu  nuuna yaa hepo nena onkalamwenyo yetu ita yi kala yi nawa, otwa pumbwa okukonga omikalo dhilwe omipe opo tse tu ikongele iikulya ya gwana oshowo mbyoka tayi tungu, oshoka ethimbo limwe ka tuna iimaliwa ya gwana oku ilandela iikulya moositola,” Nangula ta ti.

Kansela okwa gwedhapo kutya oluhepo nondjala olyo endangalati enene lili mondjila yaNamibia tali imbi aakwashigwana ya hedhe komeho noonkalamwenyo dhawo, teya indile ya kondjithe onkalo yondjala moshilongo yo ya tsikile noku longa iikulya ya gwanena aantu ayehe.

“Mesiku ndika eti-16 lyaKotoba iilongo ayihe muuyuni ohayi hangana opo yi tyapule noku dhimbulukwa esiku ndika, noku kondjitha ondjala miilongo ayihe,oshili uuthemba womuntu kehe opo a kale ena iipalutha  ya gwana , nonande haantu ayehe yena oondya momagumbo gawo, iikulya otayi kalapo owala ngele tatu imanga kumwe tse tu yi longe ya gwanena,” Nangula ta gwedhapo.

Okwa tsikileko noku hwameka aakwashigwana ya ninge oonkambadhala dhoku totapo iikunino mono taya kala taya kunumo iiyimati  niikwamboga , yo ya mone iitungithilutu ta ye yi etapo yoyene. Ta ti olutu lwomuntu ohalu kala luna uundjolowele ngele talu pewa iikulya yi na ongushu.

Ta ti onkalo yombepo miilongo oya ya moshipala iilonga opo aantu ya vule ya longe iikulya ya gwana.  Ta ti epangelo olya totapo iilonga yokulonga omapya mokutekela iimeno nomeya gomilonga ndhoka ihaa dhi pwine hayi ithanwa [Green Scheme project] ndjono tayi etapo iikulya ya longwa moshilongo, no tayi kandulapo ondjala. Nangula ta ti osha pumbiwa opo ku kale haku longwa iikulya moshilongo, opo shi yambukepo paliko.

Food-day

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here