Ya pewa omadheulo mOshikoto

0
351

 

OKASHANA – Uuministeli wUukashike kookantu owali wa longekidha omadheulo gowina, ngono gali ga nuninwa ooyene yoproyeka ndhoka dha mona ekwatho okuza kepangelo. Omadheulo ngano ogali ga ningwa okutameka momasiku 13-15 Kotomba, pOkashana moshikandjohogololo Omuthiya.

Omunambelewa mombelewa yUukashikekookantu mOshikoto Reinhordt Shigwedha okwa ti momadheulo muno omwali mwa kalwa kooyene yooproyeka ndhono dha pewa omakwatho kepangelo, nAayehe mboka ya mono omakwatho oyeli 18.

“ Uuminsteli wetu ohawu gandja aluhe omakwatho nomayambidhidho kukehe ngoka a hala a yambulepo oproyeka, ye a vule oku kala ta longo ngaashi a hala aantu mboka yena ooproyeka nenge ya hala okutotapo ooproyeka dhawo ohaya ningi omaindilo ngono haga kalako omumvo kehe, nooproyeka ndhoka dha adha iitsa ohadhi pewa iilongitho mbyoka taya ka longa nayo,” Shigwedha ta ti.

Shigwedha ta ti elalakano lyawo opo ya ninge omadheulo ngano oku ulikila aantu mbaka nkene ye na okuka longitha iilongitho yawo mbyoka ya pewa, nonkene yena okuyi kalekapo. Ta ti oye na ehalo enene okumona aantu tayi ilongele ku yoyene, yo ya ze moluhepo noku imonena iiyemo mbyono tayi ya tula mondjila yetameko lyuunangeshefa.

Ta gwedhapo kutya omaindilo ngano ohaga ningwa oku pitila moombelewa dhookansela sho haya gandja etseyitho opo kehe ngoka ena ehalo lyoproyeka a ninge eindilo tashi pitile mombelewa yogender moshitopolwa.

“Ohatu mono omaindilo ogendji nomomaindilo ngoka ohatu kuthamo ooproyeka ndhoka dhaadha iinakugwanithwa mbyoka twa pumbwa, noshi ikwatelela komwaalu ngoka epangelo lye tu pa omumvo ngoka, omumvo gwa ziko otwali twa mona omaindilo gaza konyala kiikandjohogololo ayihe mOshikoto kakele owala koshikandjohogololo shoka oshipe shaNehale lyaMpingana, notuna einekelo kutya komaindilo ngano ga ningwa nuumvo oyu udhitha,” Shigwedha ta gwedhapo ngaaka.

Ayehe mboka ya mono omadheulo oyo mboka yena ooproyeka noya pewa iilongitho kepangelo shi ikwatelela komwaalu gwiilongitho mbyoka ya pula. Dhimwe dhomooproyeka ndhoka dha pewa iilongitho ongaashi dhokufikila, dhoondjuhwa,dhiingulu, dhokuhondja oshowo ooproyeka dhoondhopi. Shigwedha okwa hokolola kutya mOshikoto oshimaliwa shoka sha gandjwa kepangelo opo shi kwathe ooproyeka oshili pomwaalu gooN$ 529 091.00           shono shu ulikwa pantengeneko yomumvo gwaziko.

Gabriel Kanime gumwe gomooyene yooproyeka ndhoka dha pewa omakwatho giilongitho naye okwali a kutha ombinga momadheulo ngoka ga liko nokwa pewa iilongitho yongushu yooN$30 000.00. Okwa pandula epangelo pamwe nuuministeli wUukashikekookantu sho haya yamukula ompumbwe yaakwashigwana yawo. Kanime ta ti momadheulo ngaka okwi ilongamo oshindji nokwa tsuwa omukumo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here