Boys 11 Men a nyanyudha oyendji

0
279

Ongundu ya yamwepo yomaaimbi dhingi moAmerica mboka ya kala noku imba oomvula 25 dhakapita, osho ya nyanyudha engathithi lyaaNamibia oyendji ongulohi yEtitano lyapiti pokapale koRugby koHage Geingob. Pinehas Nakaziko okwa kundaneke okuza kokapale ka Hage Geingob moVenduka

WINDHOEK-Okoncerta ndjika yali ya etwapo kehangano lyokuninga oombiila dho Windhoek Draught, oyali ya longekidhilwa owina opo aaNamibia ya kwatathane noBoys 11 Men, noku pulakena oongalo dhawo ndhoka dha piti nale sho omathimbo gali omayamba. Oondigolo okuziilila ko kapale ongoye owala toti opuwo oshoka opwali enyanyu enene.

Boys 11 Men oya li ya nyanyudha sho yanukile koStage noku imba dhimwepo dhomoongalo dhawo ndhoka dha dhenga mbanda ngaashi Ill Make Love to you, End of the Road na Water Runs Dry.

Yamwepo yomaatali oyali nokuli yalili sho Boys 11 Men ya tameke okugandja uungala mboka wohole oRed Roses, noku imba okangalo Ill Make Love to you. Aaimbi oyali ya imbi nawa, nokundaanisa pamwe naaholi yoongalo dhawo oshikando shotango moNamibia. Gumwepo gwomaa imbi yo Boys 11 Men okwa ti yo oya nyanyukwa oku mona ohole yili ngaaka, noya gana okugalukila moNamibia komasiku gokomeho.

Kakele ashike kongundu ndjoka, omapendafule gomoNamibia nago ogali ga ulike uunongo wago, mboka wali wa taambiwako koyendji. Sally aka Boss Madam oye ali a patulula omayinyanyudho ngaka nokangalo hoka ke kotango kedhina That’s Why, hoka yali yeka imbi pamwe na Young Cash, omanga inaa imbako mboka we wa dhenga mbanda ngaashi Rumbasha na Boss Madam. The Dogg okwali ishewe a imbi oongalo ngashi Mshasho Army, He he he, Baby Don’t Go, naahoka keholike koyendji, Nuka, hoka kali ka nyanyudha aaholi yoongalo dhe.

Omuimbi omukiintu moNamibia dhingi, Oteya naye okwa nyanyudha sho ali a imbi oongalo ngaashi Ethimbo. Oteya okakadhona hoka ha ka inyenge nawa noonkondo, pamwe naandaanisi yako. Gazza oye ali omuhikingalo omuNamibia a imbi hugunina manga inaa gandja ompito ko Boys 11 Men.

Okwali a ligolelwa koyendji molwa okundaanisa nawa kwe unene muungalo mboka ngaashi My People naShuna. Okwali ishewe a ukitha aaholi yoongalo dhe methimbo ndiya lyonale sho a imbi oongalo ndhoka dhaza moalubuma onkulu moka a imbi Zula 2 Zula na Piki Piki.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here