Kashile a topolela ova Lüderitz ounongo oo ena.

0
392

 

Lüderitz – Omunamido 27 Gideon Kashile okwa topolela ovakalimo vomo Lüderitz ounghulungu oo ena woku nduluka, noku longa nomake.

Kashile okuna oughulungu wokufaneka no kupainda oiyata. Ounghulunge okwe u likola koshiputudilo ko College of the Art ko Windhoek konima yeedula nhatu dakapita.

Oshiputudilo sho College of the Art osha yambidida Kashile , opo a dule okuyandja omadeulo oule woshivike kovakalimo mo modoolopa yokomunghulofuta Lüderitz.

Ovanhu veli va 8 ovali vakufa ombinga momadeulo oludi eli, a hovelele mo 26 taaxulu mo 30 Kotoba  neudo a ningilwa po shiputudilo sho COSDEC mo Lüderitz.

Ova kufimbinga ova deulwa nghenene vena oku faneka, oshoyo okupainda oshiyata, oku itula moluvala olo tali shambula, nota limonika nawa.

Kashile okwa tumbula kutya elalakano lomadeulo oludi eli olo okudeula ovo vena ohokwe yoku etapo sha nokulimonena oiyemo, okupitila mounghulungu oo tava likola.

Ta lombwele Kundana kutya omadeulo okwa enda nawa lela no va deulwa ova li lela velitulamo, sha hololwa koilonga oyo valonga meni lefimbo loule woshivike shimwe.

“Ova faneka nawa noku painda oiyata vei tula omakonda nomaluvala taamonika nawa” Kashile osho a tumbula nelimemesho.

Okwa tumbula kutya omadeulo okwa tukulula omadilaadilo a vahapu ovo navo vena ehalo lokukufa ombinga, nokwa udaneka kutya ota ka yandja olopota opo ku talike ngee tapa monika vali oshimaliwa yee adule oku andjaneka ounghulungu oo ena.

kashile-1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here