!Naruseb a patulula dhimwe  dhoopate

0
277

 

OMALAMBO- Minista gwIilonga nIiyenditho Alpheus !Naruseb  oshiwike sha ziko okwali a patulula dhimwe dhomoopate ndhoka dha longwa moshitopolwa shaShikoto. Opate ndjoka DR3606 tayi ithanwa Onayena –Okankolo yoteya ya patululilwa pOnayena, naandjoka tayi ithanwa Onalulago-Epembe (DR3649)  yongalama naandjino oya patululilwa pOnalulago.

!Naruseb ota ti epangelo otali kambadhala oku andjakaneka oopate pomahala nomahala opo aakwashigwana ya kale taya ende ya manguluka, yo ya kale yena omauwanawa agehe.

Tati  omahala agehe geli pomidhingoloko mpoka pwe enda oopate ndhika omayakulo gapo otaga lunduluka naantu otaya longo oongeshefa dhawo ya manguluka.

“Oopate ndhika  otadhi shunitha iiponga pevi, tadhi shunitha pevi ethimbo lyokweenda, tadhi shunitha iiponga pevi oshowo oondando naaniihauto itaya kala we taya pangelitha oohauto dhawo aluhe. Epangelo melongelokumwe nomahangano gomoshilongo ogi itulamo no taya longele kumwe mokuyambulapo iitopolwa yomomikunda nokukwashilipaleka kutya omayakulo goludhi kehe oga hedhitwa popepi noshigwana,” !Naruseb ta popi ngaaka.

Opate ndjoka yongalama yaza pOnalulago oya enda pomikunda ngaashi Iikokola,Omupumbu,Elombe,Ombinga,Amupapala,Uuhahe tayi hulile mEpembe, ya tamekela mOshikoto etayi hulile mOhangwena. Oya kwatakanitha woo oosikola ndhoka dhili pooha dhayo. Oyina uule wookilometa 43 lwaampoka. Oya longwa koshimaliwa shoomilionaN$53.6,naagundjuka yeli 350 oyali ya kuthwa ya longe mopate ndjika pakathimbo.

Ooyene yoongeshefa oonshona nodhopokati yeli 9 oyali ya mono ompito okulonga opate yo DR3603Onayena-Okankolo, naagundjuka 198 oyali ya kutwa noyi imonenepo iiyemo ethimbo opate ndjika yoteya tayi longwa. Osha li sha kutha epangelo oshimaliwa shoomilliona 107 opo ndjika yi kale yapwa kulongwa

!Naruseb okwa pandula aakwashigwana ayehe sho ya gandja elongelokumwe lyawo sigo iilonga mbika ya pu. Ta indile aalongithi yoondjila yi iyuthe koompango dhomoondjila ku ku kwathelwe mokushunitha iiponga pevi nekanitho lyoomwenyo. Ta ti itaya lalakanene owala ya kale yena oopate/oondjila oombwanawa ashike oya hala ya kale yena oondjila dha gamenwa , dhaana iiponga no dha yela. Ta indile aakwashigwana ya kwathele moku opaleka mooha dhoopate ngaashi haku kala omaopaleko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here