Oshituthi shongopolo moTsumeb

0
299

 

TSUMEB – Oshituthi shokomumvo sho Copper shono tashi lalakanene okuyambulapo noku humitha komeho oongeshefa oshowo okuyambulapo eliko lyoshilongo oshali sha ningwa okutameka momasiku 28-31 Kotoba nuumvo.

Omunashipundi go Copper Festival, Julius Gaeseb okwali eshi yelitha kutya nuumvo omwali muna aalandithi konyala yeli 185, noyendji yomuyo aanangeshefa aashona. Gaeseb ta ti oya tala unene  kaanangeshefa aashona noyopokati oyo ngaa ando ya kale taya kutha ombinga , yo ya yambulepo oongeshefa dhawo, noku kutha iiholelwa kaanangeshefa aanene mboka ya kalamo nale mongeshefa.

“Copper Festival ohayi gandja ompito kaanangeshefa yomomudhingoloko , oshowo kehe ngoka ta vulu okuthika noku na ompito a vule a kuthe ombinga ye a hangane pamwe naanangeshefa ooyakwawo. Opo ya tseyathane ya topolelathane uunongo nontseyo yongeshefa ndjoka yena, yo ya kale yeshi kutya moongeshefa ohamu kalwa ngiini,” Gaeseb ta  ti.

Gaeseb ta gwedhapo kutya oshituthi sho Copper oshina uuwanawa owundji kaanangeshefa oshowo kwaayehe taya talelepo ondoolopa yaShomeya pethimbo lyoshituthi. Oshituthi shonuumvo oshali sha dhanwa oshikando oshiti-13, konima sho shali sha dhanwa lwotango nopandjokonona momumvo 2003, nuumvo osha dhanwa kohi yoshipalanyolo “ Copper the Backbone of Tsumeb”.

Pethimbo ta popi pe egululo pambelewa lyoCopper Festival ngoloneya gwaShikoto Henock Kankoshi okwali a pandula ayehe ya kutha ombinga moshituthi shika, ta indile aanangeshefa yi itulemo moongeshefa yo ya yambulepo eliko lyoshilongo.

Ngoloneya Kankoshi ta indile aanangeshefa ayehe ya longe muukumwe ,noku paathana omayele ngoka ya pumbwa. Ta indile aagundjuka ya kale haya kutha ombinga miinima ya pamba oongeshefa yo ya totepo oongeshefa dhawo  yi imonene iilonga mbyoka tayi ya kwathele. Ngoloneya ta uvaneke kutya epangelo otali kala noku kwatha unene kwaayihe ya pamba uunangeshefa, nokukwathela mokukondjitha oluhepo nondjala moshilongo.

Oshituthi shonnuumvo oshali sha mwenyekwa kaahikingalo yopomudhingoloko, naamboka aape mehangano lyaahikingalo. Gaeseb okwa pandula omahangano ngoka geya yambidhidha opo ya vule ya dhane oshituthi shawo ya manguluka.

Gamwe gomomahangano ngono ga kwathela ongaashi Dundee Precious Metal, Standard Bank, Cenored, MTC,Weatherly Mining Namibia, Hizers Cash Loan.

Ta gwedhapo kutya oshituthi shonuumvo osheenda nawa ngaashi yali yeshi longekidha.

Copper-Festival1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here