Aagundjuka yomOshikoto ota ya pandulwa

0
245

Otashi kumike noku gandja omukumo oku uva sho aagundjuka ya indile okutungilwa  omandiki gopaungomba popepi nayo. Eindilo ndika oye li ningile pethimbo lyoshigongi mOmuthiya shaningwa kOmuperesidende Hage Geingob , ye mu indile kutya oya pumbwa omandiki ngaashi ngaka moka taya kala noku pewa omadhewo gopaungomba. Omathimbo gamwe aantu ohaya dhimbwapo elongo lyopaungomba. Nonando ndika olyo limwe hali gwedhako koku etapo oompito dhiilonga moshilongo. Ekonakono lyomeendelelo otali ulike kutya mboka ya pita moosikola dhuungomba oyendji yomuyo oha ya ilongele yoyene, taya wilike omahangano goongeshefa gayo yene ngoka ga gandja iilonga kaantu yalwe.

Aanangeshefa mbaka ongaashi aatungi, aanamalusheno, aapangeli yiikwaminino oomakeeninga nosho tuu mboka ya taagulukile  muunangeshefa. Onkene elongo lyopaungomba otali vulu oku kwatha mokushonopeka oluhepo oshowo okulu kombapo.

Onkene oshali tashi kumike noku etitha omukumo oku uva ,omunashipundi mewiliko lyaagundjuka moshitopolwa shaShikoto Mathews Hangula ta galikana Omuperesidende Hage Geingob kutya “mOshitopolwa shetu ka muna nenge endiki ndyoka hali dheula aagundjuka na kehe ngoka a pumbwa uunongo, otwa pumbwa endiki ndika go omadheulo goludhi kehe ga ye miilonga, otwa pumbwa woo oshiputudhilo shopombanda, opo aagundjuka yomoshitopolwa naamboka yopuushiinda ya kale taya longwa popepi ihe haku enda oondjila oonde.”

Otashi kutha ethimbo ele okutunga omandiki gopaungomba mOmuthiya. Ndele shika inashi hunyameka ombepo yaagundjuka  mOmuthiya oshowo yalwe miitopolwa yilwe mboka yena enota  lyoku imonena uunongo wopaungomba.

Manga ya tegelela okutungwa kwiiputudhilo yopaungomba otatu ya kumike opo yi ishangithe oku ilonga  uungomba mbuka momanongelo gopopepi nayo. Oshilongo otashi vulu ashike oku ya komeho ngele oshina aantu ye na uunongo nontseyo yopaungomba.

Osha li wo tashi uvitha nawa oku uva ekwashilipaleko ndyoka Omuperesidende a gandja kutya epangelo otali ka tala moshinima shika okutungapo omanongelo gopombanda mwakwatelwa omandiki gopaungomba  mokati kiiputudhilo iinene, naashika oshimwe shomiinyangadhalwa mbyoka yili pombanda yiinakugwanithwa yepangelo.

Oshali oshi wanawa okuuva kutja epangelo oli na edhiladhilo opo ku kale kwa tungwa mbala ando iiputudhilo yopombanda oshowo omandiki gokudheula aagundjuka na kehe ngoka a pumbwa omadheulo gopaungomba, naashino otashi ka kala sha ningwa moshitopolwa kehe ko ku yandwe onkalo yokwaana iiputudhilo ya gwana moshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here