Aanona kaayena uundjolowele wulinawa

0
375

 

OPUWO – Omukiintu gwepipi lyopokati okwa  taalela onkalamwenyo ondhigu shoo aanona ye ayehe mboka ali  pulumutha ye na omashongo gopalutu monkalamwenyo yawo.

Anna Maria Paulus ngoka ena omimvo omilongo 44 omvalele yaAngola ashike ngashingeyi omuNamibia  oshoka okwa hokanwa komulumentu omuNamibia  eli mOpuwo ngashingeyi  okua dhengwa koluhepo sho aanona ye ayehe yena uunkundi.

Paulus okwa ti kutya omunona gwe gwosheeli gwomvula omulongo  kena uukolele oshoka , iha popi iha ende okwa kuutumba ashike  ihe keshi kutya oshikwashike oshoka noondohotola koshipangelo odha nyengwa.

Okanona  Ndilimeke Paulus nonando okuna oomvula 10 nuumvo ota monika ashike a fa ena oomvula ndatu oshoka okwa dhengwa kondjala.

Okanona okatiyali oko Manuele Paulus  keli nawa kolutu ashike okena uuvu mboka hawu ithanwa  ano omagulu giitsatsa.

Manuele naye woo iha popi ashike oku uvite ko. Nguka okuna oomvula ndatu.

Onkelo yawo ndjoka aniwa yi na oomweedhi omugoyi ashike otayi monika yi na oomweedhi mbali ka yi na uupyakidhi ashike oyi na ondjala oshoka yina aniwa iha yamitha okuna omahini omayinayi.

Paulus okwati omulumentu gwe ngoka ya kala na ye ethimbo ele sho eya mOpuwo okwa kwatwa kolwiho lwiimuna nokwa tameke oku ya ka iimuna yantu  mpoka a za ta yi ashike mondholongo kehe ethimbo.

Okwa ti aluhe omusamene gwe oha kala ashike mondholongo pethimbo ta pulumutha no kapuna ngoka te mu kwathele oku mona iikulya ya wa pe oku palutha aanona.

“ Omusamane gwandje oha zimo ashike mondholongo uunona wa koka, sho ta shuna mo ngame ondili metegelelo. Oshidhigu okumona ekwatho opo tu paluthe uunona wetu oshoka ngame itandi longo,” Paulus a ti ngaaka.

Ngashingeyi okanona hoka okashona oha ka tekulwa nosoupa ndjoka ha kwa thelwa kaashiinda uuna ya mona ngele ina ya mona nena uunona otawu lala nondjala.

Ashike oonzo dhi inekelwa ku Kundana odha ti kutya Paulus ngoka na ye woo okuna uunkundi moku tekula aanona.

“ Ethimbo limwe oto a dha ashike okalema ka Kalunga keli megumbo oko ashike omanga Paulus a ya moonhingo a kanwa omangandja ge,” oonzo dhuuyelele dha ti ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here