Elongo lyopaseko otali gandjwa oshali 2016

0
453

 

Windhoek – Epangelo olya gandja elombwelo kutya okuza omumvo tu uka osikola pondondo yoseko otayi ka gandjwa pwaana ofuto momanongelo goshigwana.

Pakatokolitho koKabinete epangelo olya kuthapo ofuto tayi dhengele yomoshiketha shokupendulapo osikola ngaashi ha yi takumwa[ school development fund].

Iimaliwa mbika okuza omumvo taguya itayi ka futwa we momanongelo gopaseko moosikola dhepangelo nenge dhoshigwana. Shika otashi ti aanasikola ayehe haya sikola moosikola dhepangelo oshowo moNamcol itaya ka tegelelwa we ya fute iimaliwa yeyambulepo lyosikola oshowo mbyoka yomakonakono.

Aakuluntu yamwe moVenduka oya popi na Kundana ya ulike okwaanombili kwawo sho oosikola dhimwe dhepangelo dheya futitha oodola sigo omayovi gaali nomathele gatano opo aanona yawo ya taambelwe mograde 8. Shika omanongelo anuwa oge shi ningi no inaaga gandja nando efatululo lyasha kutya iimaliwa mbyoka otayi ka longithwa shike.

Aakuluntu mboka inaa gandja omadhina gawo oya  ti oya li ya kumwa sho ya ka shangitha aanona yawo kutya oya lombwelwa ya fute iimaliwa yosikola yithike lwopooN$1 000 sigoN$ 2 500. Mbaka oya li ya lombwelwa ya fute iimaliwa mbyoka oshoka ngele ina ye shi ninga nena oyana otashi vulika ya kanithe omahala gosikola moondondo ndhoka yo ya ningila omaindilo.

Yamwe oya futu ngaa molwashoka omahala gograde 8 moVenduka oga pumba noonkondo. Aakuluntu yamwe oya ti omanongelo oge ya lombwele kutya oyena okufuta nuumvo ndele hamumvo taguya. Ina ya fatululilwa kutya omolwashike unene tuu sho omanongelo ngaka taga kala  itaaga futwa we omumvo tu uka.

“Tse otwa hala okugalulilwa iimaliwa yetu’ osho gumwe gomaakuluntu a popi uuvite nayi, a ti ye okwa shangitha aanona yeli yaali omumvo taguya.

Moonkundathana nOminista yElongo , Uunkulungu nOmithigululwakalo, Katrina Hanse Himarwa okwa gandja uusama komanongelo ngoka ga futitha osikola yuunona nokwe  ga lombwele opo ga shunithe iimaliwa mbyoka.

Okwa endulula kutya kapena omukuluntu ta thiminikwa okufuta  iimaliwa yo SDF omumvo tu uka. Iimaliwa mbika oya gandjwanale komalelo giitopolwa  opo yi longithwe oku pingenapo mbyoka yali hayi zi maakuluntu.

‘Onkene kapena osikola yepangelo tayi futitha omukuluntu iimaliwa mbika. Kakele ngele omukuluntu oye mwene iilongekidha okufuta oshimaliwa sha gwedhwapo shosikola tashi zi ku ye mwene ndele hake thiminiko. Out shishi kutya omanongelo ogena omaipyakdihilo ogendji ga pumbwa oshimaliwa, ihe ngaka inaga thiminikitha aakuluntu opo ya fute ngele yo ita ya vulu nenge ina ya hala okushininga”  osho Hanse Himarwa a ulike.

Pethimbo ndika oosikola dhoprima odho ihaadhi futilwa sha moka sigo oompaka muna aanona yeli  omayovi 467 748 ye li momanongelo geli kumwe eyovi 1723 oshilongo ashihe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here