Omaudhano ota ga vulu oku eta oompito dhokungeshefa

0
371

 

ONDANGWA – Kuku Aina Amakali oku uvite kutya ngele omaudhano oga indjipala moshilongo nena otashi ka pa aanangesefa aashona oompito dha andjuka okulanditha iilandithomwa yawo noku ilikolela sha shoku tamununa ongeshefa dhawo.

Kuku Aina okwa ti sho uuvu kutya Shinime Shiivula okuna omaudhano okwali alanda iilandithomwa ye nokwali a kwata ondjuhwa komulungu opo eye a landithe pokapale oshoka kuye omutumba ethete.

“Omaudhano gatya ngeyi oga pumba miitopolwa yetu yokoNooli nongele oga nkondopalekwa nena otaga ka pa aanangeshefa aashona ompito yokungeshefa ashike mongashiingeyi otaga kanda omapunya na ina ga gwanena”, Aina ta ti.

Omulandithi omukwawo Helena Iihuhwa okwa ti iilandithomwa yawo otayi landwa lela nawa nokwa hala omaudhano gatya ngeyi ha indjipalekewe oshoka oge ya kwathela, oshoka aavali mboka ya eta uunona komaudhano ota ya landa, uunona otawu landa, wo owundji, molwaashi owa za koosikola odhindji. “Otu uvite shili elago nena,” Iihuhwa ta ti.

“Ompito ndjika otwe yi kuthako nomaako agehe opo tu kandulepo oluhepo nuuthigona katu kale ashike twa tala omeho kepangelo oshoka okashona hoka ta tu mono mpaka otatu vulu okukwatha aanegumbo yetu, noku kokeka oongeshefa dhetu,” Iihuhwa ta ti.

Omdhiladhilo ngaika oya li ye ga popile puudhano waShinime Shiivula Olyomakaya gaziko mOndangwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here