Rachel asindana oshikoloni moChina

0
632

 

Okakadhona okafuuli mokweenda hoka kali kena omukumo oku eta sha kegumbo pethimbo lyethigathano lyokakadhona dhingi Miss Tourism Queen International omvula ndjika moChina, osho keshi pondola oku sindanapo limwe po lyomomakopi  ngaka. Pinehas Nakaziko ota kundaneke.

Windhoek-Rachel Mengela (24) ngoka a tula Namibia pomuthika gwopombanda sho asindana ekopi ndyoka lyo Miss Press Princess Queen International methigathano ndika okwali ishewe a pewa onzapo ye yokweenda, nomagano ogendji ga yoolokathana.

Rachel okwa ti okwanyanyukwa noonkondo adhihe sho ali eshipondola molweetho lwe lwotango lwokweenda monkalamwenyo ye ayihe. Okwa ti oshikoloni she oteshi eta  kegumbo opo a kumike aagundjuka ooyakwawo nayo ya landule moompadhi dhe nondjila ndjoka eenda. Okwa holola woo ishewe uuwanawa womithigululwakalo dhoshilongo shaChina, oonzo dhawo nomahala omakwawo ngoka ali a talelepo.

“Ondi uvite uuntsa nuunambano oku kala ndamona mo sha medhiingoloko ndika noku enda moshilongo sha China oshikando shotango. Ondina oshindji okulombwela aagundjuka ooyakwetu mboka inaaya enda nale moChina, naamboka ya hala okuya momathigathano gatya ngeyika,” Rachel ta ti ngaaka.

Ngaashingeyi okwa hala oku ukitha oshitalendi she komeho nokuya momathigathano gayoolokathana moshilongo nopondje yasho. Okwa hala ishewe okutota po ehangano lye opo a kwathele omanzuna omakwawo nawa.

Kedhingoloko ndika okwali a tumwako kehangano ndyoka lyo Vision Modeling Agency, hali tumu uumodela owundji pondje yoshilongo. Rachel okwa valelwa mOnamutayi mOngwediva noku hole okudaanisa noku imba, nokuli ha topola  omayele omawanawa naagundjuka ooyakwawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here