Ya hogolola ewiliko epe lyaagundjuka mOshikoto

0
291

 

OMUTHIYA – Omwedhi gwayi aagundjuka moshitopolwa shaShikoto oyali ya hogolola ewiliko epe lyaagundjuka moshitopolwa. Shino oshali sha ningilwa mondoolopa yaMuthiya.

Mathews Hangula ngono a kala omunashipundi gwaagundjuka mOshikoto okwali a hogolululwa opo a kale omunashipundi natango. Sylvia Kaviru gokoQuinas okwali a hogololwa a ninge omupeha nashipundi, Zenecia Nghitamuka a za moshikandjohogololo shaTsumeb okwa hogololwa a ninge amushanga gwaagundjuka omanga Johannes Ngula a za koshikandjohogololo Onayena a hogololwa a ninge omudhiginini gwiiniwe.

“Omahogololo ngaka gewilikongundu lyaagundjuka mOshikoto ohaga ningwa aluhe konima yoomvula ntano (5), mono aagundjuka yaza kiikandjohogololo ayihe moshitopolwa haya hangana yo ya gandje omawi gawo, kwaangoka ya hala a kale teya kwatele komeho,” Hangula ta ti ngaaka.

Ayehe mboka ya hogololwa omwedhi gwa yi otaya kala miilonga oshikako shoomvula ntano no ya tegelelwa ya gwanithepo iilonga yawo ngaashi shu uthwa nongaashi yeshi hogololelwa, yo ya gandje iiholelwa iiwanawa kaagundjuka yomoshitopolwa.

Hangula okwa indile ewiliko epe ndyoka ta longo nalyo pethimbo lyongaashingeyi opo li gandje elongelokumwe , no li kwathele moku eta omalunduluko moshitopolwa. Ta ti eitulemo lyawo miinima ya pamba ehumokomeho olya pumbiwa kwaayehe, noya pumbwa ya gandje uuyelele kaagundjuka mboka yeli momikunda ya pumbwa omauyelele ga pamba shaashoka tashi inyenge mOshikoto.

Ta gwedhapo kutya otaya kambadhala ya longe ngaashi tashi vulika ya ete ehumokomeho moshitopolwa , yo  ya kwathele mokukandulapo onkalo yoluhepo nondjala ndjoka ya hanya unene mokati kaagundjuka. Hangula okwa indile woo aagundjuka ya kale noku talelapo oombelewa dhookansela miikandjohogololo yawo oshoka opo hapu tulwa omauyelele ogendji. Teya indile ya kale noku kambadhala yo ya yambulepo oonkalamwenyo dhawo.

Konyala oshikandjohogololo kehe mOshikoto, ka kele ku shaNehale lyaMpingana shoka oshipe, osha li sha tumu aakalelipo yasho ya ka tale nkene omahogololo ngaka taga ende. Aagundjuka mbaka oyali ya hangana muukumwe noya hogolola aawiliki mboka taye ya kalelepo moshitopolwa shawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here