Aahingi ayehe naamboka yoololi naa iyuthe kompango yomopate

0
274

Iiponga yomondjila oya ninga oyindji unene moopate dhoshilongo.Shoka tashi halutha ooshika kutya moyindji yomiiponga mbika omuna oololi. Nonando kapena natango omiyalu dha MVA Fund oku ulika kutya  iiponga ingapi ya etwa koololi, oshi li popepi nuushili okupopya kutya opena iiponga oyindji mbyoka yeetwa koololi.

Oshinigwanima shahugunina ooshoka shaningwa oshiwike shika sho aamwayinathana aamati yaali yiidhenge nohauto yawo moshikoto shololi ndjoka ya li tayi tanauka okushuna hoka tayi zi. Oshiponga shika osha ningwa uusiku.

Nando kalishi elalakano lyetu oku kamula aahingi ayehe yoololi noshikamule shimwe, otashi vulu okutumbulwa lela kutya opena aahingi yamwe yoololi kaayena esimaneko lyaalongithi ooyakwawo yopate. Omathimbo gamwe oololi ohadhi pitilile oohauto oonkwawo dhaa nako nasha niiyenditho mbyoka tayi zi komeho. Naashika ohashi thiminike aalongithi yondjila mboka opo  ya thigepo ondjila . Oshikwawo inashi pumba we oku adha ololi ta yi londo kopate okuza mooha inaa yi tala nawa kutya kopate okuna iiyenditho ta yi endelele nenge yi li popepi.

Ohashi ningwa wo konyala ethimbo kehe ngashingeyi kutya oto adha omukweyo goololi dhili ne nenge dhi vulepo dha landulathana  moopate dhopashigwana ndele pokati kaandhika kapena nando ehala opo ndyoka li vule okulongithwa kaa hingi yalwe mboka wo ya hala okusneya oololi ndhoka. Onkene shika ohashi kala oshidhigu nenge itaashi vulika okupitapo , naashika ohashi fala mendumbalalo lyiiyenditho ya ninga omukweyo omule konima yoololi ndhoka.

Shika itashi ti otatu gandja ombedhi kaahingi yoololi kutya oyo haya eta iiponga oyindji moopate. Ihe  ngele oshilongo oshina okushonopeka iiponga mbika oyindji yomuyo tayi dhipaga aagundjuka yetu nena aahingi yoololi nayo oyena okukala oshitopolwa shoonkambadhala ndhika oku mona epotokonono lyomukundu nguka. Ngaashi ashike oondalaiva dha pulwa dhi iyuthe koompango mokwaa hingilila nenge okwaa hinga nuuhasha nenge dha nwa omalovu aahingi yoololi nayo oye na okusimaneka omautho ngoka gomoondjila.

Osho shili kutya iiponga yomoopate oyo ye eta omeehamo omanene oshowo eso mokati kaagundjuka ya Namibia.Aagundjuka oyo unene ya gumwa noonkondo kiiponga  mbika naashika otashi etitha omaipulo. Oshoka omahupilo goshilongo nago oga gumwa noonkondo kiiponga mbika, oshowo mbika otayi ehameke noku etela omazimo oluhepo nuuthigona uuna omuholike gwawo a si moshiponga.

Pamiyalu dha MVA Fund kombinga yiiponga  pethimbo lyAuguste nuumvo natango aagundjuka oyo ya mona iiponga oyindji ya kalelapo ooperesenda 56 dhooperesedna 46 dhiiponga mbyoka ya lopotelwa MVA. Oyendji mboka ya si oye na omimvo okuza po 0-35. Mbaka oyo aagundjukeelela no ya li yena oku ninga aakwateli  komeho moshilongo nomomahupilo gasho.

Kombinga yaampoka pwa ningilwa iiponga paitopolwa muAuguste nuumvo  Erongo, Oshana nOtjozondjupa aantu ya heyali kehe moshitopolwa shika oya kanitha oomwenyo dhawo, iitopolwa shaKhomas noKavango oyo ya landulako naantu yatano kehe shimwe omanga Omusati nOshikoto kehe shimwe osha kanitha aantu yane.

Okuhinga uusiku okwa ulike kwa nika oshiponga ngaashi sha kolekwa komiyalu dhoMVA Fund. Okuhinga komatango nosho kongulohi kwatoka ogo omathimbo ngoka iiponga oyindji ya ningwa moka iiponga yili 204 ya ningwa pokati kotundi 14h00 oshowo 23H59 omwedhi gwayi.

Oshikwawo omiyalu dhiiponga odha ulike kutya iiponga omathele 351 oya ningwa muAuguste nuumvo mwaambika omwa ehamekelwa aantu 642 . Nguka omwaalu omunene nuumvo okuyeleka nomwedhi ogo tuu nguka omumvo gwayi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here