Oimuna tai endaenda natango modoolopa yaShakati

0
290

 

OSHAKATI – Nande oveta  onhi- 191 moilando yomudo 1994 ya ufa meni leengaba doilando muhe linyenge oimuna, omalelo oku na ku dika oyuunda mu idililwe oimuna ta ya meni leedoolopa. Ashike oluteni loneudo ola kuma ovanhu noimuna sha etifa nande pe na oveta oimuna oya fya ondjala tai nyange eembapila, eenailonda da nyika oshiponga koundjolowele wado noipakete meedoolopa. Eshi isha etifwa kwaashi meenhele domaulifilo, momapya  ilo momakove kamu na oikulya yoimuna molwa omuloka inau wana. Shikwao, modoolopa pefimbo eli omo mu na eenhele da talama omeva inaa dongelwa oo inaa pwiinina.

Omunambelewa omupopiliko welelo lodoolopa yaShakati Jackson Muma ota ti, nande ku na oluteni, oveta ya tya ngaha oya tulwa po nelalakano lokwaamena oukoshoki meedoolopa, opo oimuna iha lye nokutyanghaula oimeno nomaliko ovakali meedoolopa, ku keelelwe oiponga moitauwa opo oimuna iha pingafane noyeendifo.

Muma ota ti, elolo lodoolopa yShakati ola dika oshuunda kEkuku modoolopa yaShakati nomeni lomafiku manini otashi tembulile oshuunda kOkandjengedhi South omukunda u li komingenge dodoolopa yaShakati. Ashike molwa oluteni li lulile loneudo, nande elelo hali futifa N$ 21.00 mongobe, mondongi ilo monghambe, omanga moshikombo hali futifa N$ 15.00 oimuna ihapu eshi ihai lifwa pefimbo eli otai nyange modoolopa tai pingafana nomatuwa novanhu. Muma ota ti, oovene voimuna oven a kwiifutila I dule ku yeululwa ko, shaashi ohai havalekwa oikulya nomeva.

Omupopiliko welelo lodoolopa yaShakati okwa yelifa  kutya, molwa eameno lomaufita oimuna ihapu tai pumine modoolopa yaShakati, elelo ola tokola ku tembulila oshuunda shokwiidilila oimuna kombinga oko oimuna tai kala meameno. Ola pula yoo ovo va hala ku kufa otendera ei, nokukunghilila oovene voimuna vaha undwile vali oimuna kombinga yokodoolopa shaashi osha nyika oshiponga. Ihapu yomoimuna tai linyengaanyenga modoolopa paife unene eengobe, oikombo neendongi tadi kongo oimeno ya hapa, tadi li momandoloma imwe ohai nangala moshitauwa nokweetifa oiponga yomatuwa. Oovene voimuna ova limbililwa kutya, ngee odula ina tula eta fiyo opexulilo laNoveba oimuna ya tameka ku fya koukumba otai ka tupuka tuu? Vahapu ova ika okufika poKrismesa oimuna ohai fiki po ya lya oxuluxulu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here