Omahepekathano guukashike kookantu naga lopotwe

0
313

 

OKATYALI  –  Omupevi minister mUuministeli wUukashikekookantu nOnkalonawa yaanona Lucia Witbooi okwa indile aakwashigwana ya kale ha ya lopota mbala omahepekathano guukashike kookantu ngoka ta ga ningwa momagumbo.

Witbooi ndhino okwe dhi popi Etiyali lyoshiwike sha yi peegululo lyombelewa yUukashikekookantu nOnkalonawa yaanona moshikandjohogololo Okatjali moshitopolwa shaShana. Ta ti omahepekathano momagumbo otaga ende taga londo esiku nesiku, noga pumbwa okuhulithwapo.

Omupevi minista okwa indile aaleli yopamithigululwakalo, yopangelka oshowo aakwashigwana kondandalunde ya longele kumwe nepangelo, yo ya kwashilipaleke kutya omahepekathano oga hulithwapo,  ta indile ayehe mboka taya ningilwa  omahepeko ya kale ya lopota kopolisi nenge kUuministeli owo tuu mbuka yo ya kale ya kwathelwa.

“Ngele owa mono kutya opuna omuntu gwontumba ta ningilwa omahepeko kutya omukiintu nenge omulumentu, konga omuhungimwenyo, omusita nenge kehe ngoka ta vulu a kwathele omuntu a tya ngaaka ye a popilwe mbala omanga uudhigu inaawu mu gwililapo, onga aaleli yopamuthigululwakalo natu kwashilipaleke kutya omahepekathano ngaka oga adha ehulilo, tse tu yande oondjokana mokati kuunona uushona,” Witbooi a kumike ngaaka.

Witbooi ta indile aavali ya kale ya nyolitha aanona yawo mboka yeli kohi yoomvula ne (4) opo ya kale ya tameka oosikola mbala. Ta ti uuminsteli wUukashikekookantu otawu kambadhala okukongela ookinda ndhoka dhili momikunda iikwathitholongo. Osho wo okutunga ookinda pomahala mpoka dha pumbiwa.

Okwa tsikile noku kumika aakiintu ya kale taya ndulukapo iinima yawo unene mbyoka ya longwa komake ngaashi okutunga oontungwa, oondjato, omashungu nenge iimbamba osho woo ayihe mbyoka hayi zalwa kiikesho nomoothingo, yo yi vule okulandithwa yo yi imonenemo okashona kawo.

“ Uuministeli wetu otawu longo ngaashi tashi vulika, otuna omandiki geli 11 miitopolwa yili omulongo (10) moshilongo, mono hamu dheulwa aakiintu ya mone uunongo noku ilongela iihongomwa ya longwa komake, otatu kwashilipaleke woo kutya oomeme, ootate, aakadhona naamati oyena uuthemba wu thike pamwe moku mona noku pewa omayakulo gafaathana,” Witbooi ta dhimbulutha ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here