OSHIKONGA SHA TEAM NAMIBIA MOKU TULA IILANDITHOMWA MOMALANDITHILO

0
311

Team Namibia omathimbo ngaka okwa tameke oshikonga shOpashigwana shokutula iilongomwa ya Namibia moositola kohi yoshipalanyolo “Natu humitheni Namibia, Landa Namibia” nelalakano oku nongeka aalandi ya tseye kutya moositola omuna iilandithomwa ya longwa moshilongo. Shika otashi ningwa opo ku indjipalekwe elanditho lyiilongomwa yomoshilongo noshowo oku kumika elongitho lyayo unene. Mokushininga Namibia ota kwathwa oku adha oshilalakanenwa she shOndunge Yokuhumakomeho Okutameka Megumbo. Roberta da Costa, omukuluntu gwelelo lyaTeam Namibia okuli moonkundathana naKundana te mu kuthileko oshindji kombinga yoshikonga shika.

EPULO: Otema yoshikonga shika oyo Natu humitheni Namibia, Landa Namibia. Fatulula utale muule  kutya omolwashike ndjika oyo ya hogololwa?

ROBERTA DA COSTA: Otema natu humitheni Namibia, landa Namibia nuumvo ota yi tsu kumwe noshilalakanenwa sha Team Namibia oku indjipaleka ekalemo lyiilongomwa yaNamibia moositola dhomoshilongo naashika osho ompito okuhumitha komeho elanditho lyiilongomwa mbika moongeshefa dhomoshilongo. Omwaalu omunene gwaanangeshefa yomoshilongo ka ye na iimaliwa ya gwanena oshowo iilongitho yilwe opo ya vule okutseyitha iilongomwa yawo okupitila moradio, motivii nenge miifo opo ya ete iilongomwa yawo momeho nomomakutsi gaantu.

EPULO: Oshikonga shokulanditha iilongomwa ya Namibia moositola osha tamekele ongomalolelo omumvo gwayi. Shoka sha tetekele shika osha adhele esindano lithike peni?

ROBERTA DA COSTA: Otwa mwene ohokwe neitulemo ewanawa kombinga yoshikonga malolelo gomumvogu. Oshikonga shoka osha li sha pendutha okatalekonawa oshowo ohokwe maalandi moositola oshilongo ashihe. Oyendji yomwaambaka oya zimine kutya ina ya tseya noshowo ina ya koneke kutya oshikonga tashi humithakomeho elanditho lyiilongomwa moositola osha hala aantu ya lande iilongomwa ya hambulwa moNamibia. Ishewe oya ti ka ya li ye shiwo kutya iilongomwa mbyoka tayi humithwa komeho oya hongwa muka. Oyendji oyena ohokwe okulola mbika opo ye yi hokwe.

EPULO: Oshikonga shika otashi kala miilonga ethimbo lithike peni no sha hala oku adha iilalakanenwa yini nuumvo?

ROBERTA DA COSTA: Oshikonga osha tameke metiyali lyomasiku 10 Novemba sha tulwa miilonga okuziilila mu yimwe yomoositola dhomoVenduka ndhoka dha kuthombinga musho. Tse otwa hala opo aalandi naalongithi yiinima ya tseye mbika oshowo ye yi lande noku yi ninga oshitopolwa shiilandomwa yawo ethimbo kehe uuna taya yi kositola. Osha simana wo kutya iilongomwa ya Namibia oyina okukala nehala enene mooraka dhoositola moshilongo. Uuna mbika yili moositola oyindji nena mbika otayi monene ooyene yawo iimaliwa oyindji, nuuna omwaalu gwaambika ogundji, iilongomwa mbika otayi koko mokulandwa kehe esiku. Moku ninga ngaaka naalandi yiilongomwa mbika otaya indjipala pamudhingoloko oshowo pamiyalu dhoshigwana.

EPULO: Omashongo geni ga taalela  iilongomwa yomoshilongo moositola?

ROBERTA DA COSTA: Okuyeleka niilongomwa mbyoka ha yi etwa mo okuza pondje, iilongomwa yomoshilongo oha yi longwa momwaalu omushona onkene iha yi mono ehala lya simana mooraka dhoongeshefa, molwashoka ehala koraka mositola ohali uthwa kuuwindji welanditho lyayo. Oshikwawo iilongomwa yomoshilongo oya talika yi li pevi mongushu okuyeleka naambyoka yaza pondje, naashika ohashi sitha aalandi uunye oku yi landa.

EPULO: Oshikonga shino otashi gandja uuwanawa wa shike kiilongomwa yaamuka?

ROBERTA DA COSTA: Iilongomwa ota yi ka mona ompito yokukala yi iwetikile moositola oshowo aalandi ota ya ka tameka oku yi tseya unene mboka ya li inaa ye yi nongela kutya oha yi monika noku adhika moositola. Iilongomwa mbika ita yi ka lumba mo mooraka unene, naashika otashi ti iiyemo koonaku yi longa oshowo eshonopeko mekanitho kuyo molwashoka oya landwamo omanga inaa yi kwisha. Yo iiyemo tayi zi moku yi landitha ota yi vulu okulongithwa oku etapo iilongomwa oyindji yo iiyemo yimwe ta yi longithwa okufutila iilonga yongeshefa yesiku kehe.

EPULO: Omathaneko gaTeam Namibia gokomeho okuninga iilongomwa ya Namibia iiwanawa yi vule yilwe uuna yili moolaka dhoositola ogenipo?

ROBERTA DA COSTA: Ota tu ka tulapo ehala moositola mpoka tapu kala ashike pwa tulwa iilongomwa yaNamibia opo mbika yi kale ta yi monika nuupu. Oshikwawo otatu ka longa pamwe naalongi yiilandithomwa mbika opo ya hwepopeke eopalo nomutalelo gwiilongomwa yawo opo mbika yi kale tayi hili aalandi. Oshoka aalandi ohaya landa nomeho. Onkene osha simana opo iilongomwa yetu yi kale ta yi thigathanapo mu nkene ya longelwa [packaged] unene, omushangelo oshowo ongushu nuukolele wokukala mooraka ethimbo lyontumba. Omapekapeko ngoka Team Namibia a ningile omumvo 2014, oga ulike kutya aalandi oha ya nwethwamo keholokepo lyoshinima kokutya osha tulwa moshipakete sha tya ngiini oshoka okwa itaalwa kutya omutonyeno nenge moka oshilongomwa shalongelwa osho tashi popi ongushu yoshilongomwa shoka.

EPULO: Pehulilo mpaka oshike wa hala okugwedhapo?

ROBERTA DA COSTA: Oshikonga shika shomalanditho oshimwe shomiinyangadhalwa yomatseyitho giipindi, tashi pe aalandi oompito dha yoolokathana dhokulanda, sho iilongomwa yomoshilongo tayi kala ya tsilikwa yi iwetikile nawa moositola moshilongo. Shika otashi longo aalongithi naalandi omukalo gokulanda iilongomwa yomegumbo kokutya aalandi ota ya pewa oompito okuhogolola kutya iilongomwa yinipo ya hala okulanda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here