Uudhano waanona otawu liwa oshipungo

0
287

ONDANGWA-Ekota lyuudhano moshilongo olili ta li liwa oshipungo na inali talika ko koyendji nuuministeli welongo ota wuli uudhano woosikola okapondamusita gumwe gomaavali eshi hololele Kundana pethimbo lyuudhano waanona yeli kohi yomimvo 15 mboka wali wa unganekwa ku Johnny Martins omulongisikola posikola yaShinime Shiivula.

Gumwe gomaavali mboka yali pokapale okwali a holola eyeme lye sho okapale hoka kali taka dhanenwa uudhano mbuka kali keli monkalo ya nyayika no ita ka ulike onakuyiwa ombwaanawa nando.

Omuvali ngoka inaa hala edhina lye litumbulwe okwa ti uuministeli welongo owa ndopa oku kwatelamo uupale womaudhano momatungo goosikola , naashika oshaninga onkalamwenyo yaawiliki yomaudhano moosikola ondhigu oku etapo uupale moka olwindji haye shiningi noonzo ooshona na nenge ya longithe kehe shoka ta ya mono momidhingoloko dhawo opo ya hololepo uupale niikwathithi yomaudhano opo ya pe uunona ompito yoku kutha ombinga momaudhano.

Kundana okwali eshi imoneneko ye mwene nkene okapale haka kali lela keli monkalo yili konima na itayi vulu okwi idhidhimikilwa , oshoka ookoola odha ningwa noopaala nopombanda yoopaala opwatulwa odhalate ya hwekelwa uudooha mboka wakalelapo oshitenda shokoola shopombanda na kakuna onete ndjoka tayi kwata etanga ngele lyayimo.

Onkalo yokapale oyili yanyayika na ota yi shunitha ondondo yuudhano pevi noonkondo.

Omukwateli komeho guudhano waShinime Jonny Martin okwa ti osikola kayina oonzo dhagwana onkene okwali ena okulongitha iilongitho yombiliha tayi monika momudhingoloko opo ahololepo okapale haka.

Onzo yimwe ndjoka yi inekelwa ku Kundana oyali ya hololele Kundana kutya omukundu guupale niikwathithi yilwe yomaudhano inayi taalela ashike osikola yaShinime ashike oya taalela konyala oosikola odhindji moshilongo.

Kundana okwali iitsu mosikola yimwe puudhano mbuka ndjoka yali ta yi dhanitha uunona niikutu yomuzalo gosikola oshinima shoka shili ita shi ulike ethano ewaanawa lyuudhano moosikola.

Ashike olupandu na lu ye kaagundjuka yooWhitemen mboka yeli taya lala inaa ya kotha uusiku nomutenya oku kwathela mehumokomeho lyomaudhano moshilongo nando ka ye na mboka ta ye ya yambidhidha.

Nando uudnona owuli wa taalela eshongo ndika oyendji oyeli ya taambulako onkalo na otaya dhana yamanamo.

Epulo olyo ndika kutya osigo uunake ta tuyi noosikola dhina iikwa niipangitho yomaudhano ya nyaika ngaaka?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here