Uuministeli wUundjolowele owiitula mo mekondjitho lyoHIV/AIDS

0
452

 

ONIIPA – Uuministeli wuundjolowele owali wa longekidha oshikonga showina, mono wa li wa gandja uuyelele kombinga yetaandelo lyo HIV/AIDS nonkene omuntu ena okwiigamena komukithi nguka.

Shino oshali sha ningwa konyala miitopolwa yili ihetatu moshilongo mbyono oyo ya konekiwa yi na omwaalu ogundji gwaantu taya lumbu nombuto yoHIV, nokwa konekiwa kutya omukuthi nguka otagu taandele unene miitopolwa ngaashi Oshikoto, Erongo, Oshana, Ohangwena, Omusati, Otjozondjupa, Kavango noZambezi.

Iikonga mbino oyali ya tameke metiyali lyoshiwike sha ziko noya hulu metitano lyaziko. Moshikoto iikonga mbika oyali ya tameke moTsumeb sho aakwashigwana yali taya nyanya yatya omapulakata ngono ga shangwa ekeelelo lyomukithi oshowo ekondjitho opo omukithi gu shune pevi go gwaa taandele we.

Omunambelewa omukuluntu muuministeli wUundjolowe koshikondo shoHIV/AIDS, Selma Alugodhi, okwali eshi yelitha kutya elalakano lyawo oya hala oku kondjitha omukithi nguka ko kwaa kale we omalopoto gomaso aantu ta ya si koHIV, etaandelo lyomukithi li ye pozero,ko kwaa kale etongolo lyaantu mboka taya lumbu nomukithi goAIDS ashike ya talikikeko yafa aantu ooyakwawo oshoka anuwa Oaids omukithi owala ngaashi omikithi omikwawo.

Alugodhi okwa ti mOshikoto oyali taya gandja uuyelele kombinga yomukithi nguka goHIV/AIDS, kombinga yekenko no kombinga yomaluvalo ga longekidhwa. Osheendo shaanambelewa yuundjolowele oshali sha talelepo Tsumeb, Oshivelo, Omuthiya poMatala gOkutopola pOnethindi oshowo pOlumbongo.

“Oshikonga shika oshe enda lela nawa oshoka aantu oyendji oyali ya holoka, noyali taya pula omapulo mpoka kaaya uvite naaniilonga yuundjolowele oyali yi ilongekidha okugandja uuyelele mboka aakwashigwana ya pumbwa, iikonga mbino oyali ya ningwa okutetekela esiku lyokudhimbulukwa omukithi goAIDS muuyuni ndyono hali dhimbulukiwa aluhe mesiku lyotango lyaDesemba omumvo kehe,” Alugodhi ta ti ngaaka.

Alugodhi okwali a indile aantu ya kale nokulongitha oongumi uuna ta yai miihulo, yo ya kale yena kuume gumwe gomiihole yo ya yande etaandelo lyomukithi nguka oshoka uuministeli wuundjolowele owa hala nokuhalelela kwaa kale nokwaa ningwe we etaandelo lyomukithi nguka. Okwa tsu omukumo opo ayehe mboka inaaya konakonwa ya talelepo iipangelo yo ya tseye mpoka ya thikama.

Aakwashigwana oyali ya etelwa omayakulo popepi oshoka mboka ihaaya adhako kiipangelo oyali ya mono ompito yokukonakonwa. Aanaskola nayo oyali ya wayimine iikonga mbika yali ya ningwa moondoolopa dha yoolokathana noku pewa uuyelele mboka ya pumbwa unene moonkalamwenyo dhawo.

Kristyofina Daniel okuli omulongwa mondondo onti 9 poskola ya Hansa Daniel Namuhuya, Daniel okwa ti oshikonga shino shetaandelo lyomukithi goHIV/AIDS okwi ilongamo oshindji , nokwa mona uuyelele mbono a li keena. Ta indile aanaskola ooyakwawo yi ikaleke kokule niihulo yo yi itule melongo lyawo.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here