Yiiyambele okupaleke omagumbo gaakululupe

0
395

 

ODIMBWA- Aakalupe yaali yomomukunda Odimbwa moshitopolwa shaMusati oyali ya nyanyukwa unene sho aayiyambi yomomikunda ya tokola opo ye ya opalekele omagumbo gawo oshali.

Aayiyambi mboka yeli kohi yehangano Red Cross Society of Namibia moshitopolwa shaMusati oshiwike shaziko oya ti kutya omutumba ethete nokukwathela aakulupe shoka osho elago enene mokukalamwenyo komuntu kehe.

Oya ti molwoshipango shoka oshitine miipango omulongo yaKalunga shoka tashi ti  simaneka ho na nyoko opo wu kale wu na elago nomwenyo omule kombanda ye  vi, oya tokola opo ya ka kwathele aakalupe ya Kalunga mboka yena owike na itaya vulu oku opaleka omagumbo gawo yene.

Aayiyambi mbaka oyendji oomeme yepipi lyopokati oyali ya meneka ongula ya yi megumbo lya Priskila Martin omukalimo gwomomukunda Odimbwa ngoka eli megumbo nuutekulu we hawu yi kosikola opo ya nyatululemo iiyagaya mbyoka ya li megumbo.

Martin ngoka ali a penduthwa koondjimbo dhaayiyambi mbaka okwali a ligola kenyanyu ta ti egumbo olyali lya kaka thiluthilu oshoka kamuna ngoka ta vulu okuli opaleka oyana oyeli muushimba.

“ Shika oshi hokithi noonkondo adhihe. Onda pandula unene, nonda hala Kalunga ka Nampongo a kwathe aantu mbaka ya kale yena oonkondo nomwenyo omule kombanda yevi,” Martin ati ngaaka.

Oshikonga shika shaayiyambi otashi tsikile nosha tameka ashike nuumvo petameko lyomvula.

Hendrina Sackaria gwokomukunda Elyavahenge moshitopolwa shaMusati naye woo okwali gumwe gomwaamboka ya kwathelwa oku opalekelwa egumbo naa iyambi mbaka oyali ya tokola opo ye ya tungile elunda lyokuuhala moka taya gondjo omutenya.

Sackaria omunamivo omilongo 92 ngoka ha kala mo nomwana gumwe ngoka ena uuvu womadhilaadhilo okwa li a pandula sho aagundjuka mbaka ya dhimbulula kutya okuli moluhepo na oya tokola opo ya etemo elunduluko megumbo lye.

Nonando Sackaria omuposi okwa ti sho ngaa u uvite oondjimbo dhaaiyambi mbaka oku wete kutya niilonga oyina oku kala iiwanawa oshoka nomayimbilo omawanawa.

Aayiyambi mbaka oyali yeli kohi yewiliko lyaHelena Ekandjo omukwatakanithi gwoshitopolwa shaMusati.

Ekandjo okwa ti aa iyambi mbaka ihaya futwa nando osha na sho taya longo inaya tegelela nando ofuto yasha .

“ Aantu mbaka oyo oyena ohokwe yoshigwana komutima na sho taya longo ngeyi inaya tegelela nando oku futwa sha oshoka otashi zi komitima dhawo,” Ekandjo ati ngaaka.

Ka kele ko ku opaleka egumbo aayiyambi mbaka ohaya yogo woo iikutu yaakulupe mboka itaya vulu oku yoga, okuya tekela omeya noshowo oku ya telekela. ohaye shi ningi lutatu moshiwike.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here