Ambunda otaka tulombunda moshihwa

0
431

 

WINDHOEK – Ita pa ka kala ompito yoku ninga epuko nando uuna enyakwa lyuuyuni lyaNamibia mondjundo yo International Boxing organization (IBO) Super-Bantamweight, Paulus “the Rock” Ambunda, ta ka popila oshishani she komukondjithi gwe  ngoka a nika oshiponga goko Australia omwedhi tu uka.

Konima ashike yoomwedhi hamano sho Ambunda a mono oshishani shika eshi yugu Leandro David Esperante gwa Spania, okuna ishewe okutulombunda mokoona oku shi gamena opo shaa kuthwepo ku Jason “Nugget” Cooper.

Ambunda okuna omukumo nokwi ilongekidha opo oshishani shika shuunyakwa wuuyuni ke eshi ethele nando okuCooper ngaashi eethele epapa lye lyo WBO bantamweight molweetho lwegameno lwotango omumvo 2013.

Omudheuli gwaAmbunda, Nestor “Sunshine” Tobias okwa ti olugodhi nduka otalu pula eso nenge omwenyo molwashoka inatu tegelela nando oku ethapo oshishani shika mbala nena nenge ongula.

“Tse otwa longa shoka twa tegelelwa okulonga oshoka ngele kasha li ngawo andola inatu zimina opo tu kondje nomukondjithi gwetu nguka. Unene ngele andola otwa li tu shishi kutya otatu umbile omudhengingonyo gwetu mokana ke mbungu. Ambunda okwa ninga omudhengingonyo a pyokoka onkene ita ka pitika okuhunukwa kepaya ndika ishewe.’

“Omulumentu okuna oongonyo dhoonkondo  ishewe oshama she ohashi vulu okutaamba omadhengo , ishewe ye oha vulu okugodhipukwa mbala konima yokupewa oongonyo oondhigu,”osho omudheuli a tumbalekwa olundji a popi netumba.

Olugodhi nduka otalu ka kala moshinyanga shaRamatex Olyomakaya oshiwike tu uka[5 Desemba]. Nduka otalu ka tetekelwa komaudhano omashona goongonyo gaadhengingonyo ngaashi Sacky “Izinyoka” Shikukutu, Tyson Ushona,  Abmerk Shidjuu, Wilbeforce Shihepo, Walter Kautondokwa, Jeremiah Nakashila, Johannes “Baluka” Simon na Japhet Utoni oshowo Prince Naidjala.

MTC Sunshine Boxing and Fitness Academy oya tameka okutseyithila oshigwana olugodhi nduka, opo shi tseye kutya Ambunda ota ka gamena epapa lye lyuunyakwa mokudhenga oongonyo muuyuni. Omatseyitho ngaka osikola yokulonga oongonyo ndjika otayi ga ningi okulongitha ombesa yawo ndjoka yi na omandhindhiliko gehangano ndika. Otaya ka enda momapandaanda ga Venduka oshowo Okahandja no Rehoboth.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here